mibm-k
Wydział Nauk Technicznych
KIERUNEK
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia stacjonarne
inżynierskie
(pierwszego stopnia)

Specjalności*:
• mechatronika i diagnostyka pojazdów
• budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
• pojazdy elektryczne i hybrydowe – NOWOŚĆ

 

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób

Studia inżynierskie stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera mechaniki i budowy maszyn w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Jeśli ukończyłeś szkołę średnią i legitymujesz się świadectwem maturalnym lub dojrzałości studiuj Mechanikę i Budowę Maszyn. O przyjęciu na studia stacjonarne (nauka trwa od poniedziałku do piątku) decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty: język obcy nowożytny i jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik w części pisemnej, które zdawał na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.


Specjalności:

- mechatronika i diagnostyka pojazdów

Uzyskaj wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: znajomości techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych, budowy pojazdów oraz ich zespołów, rozwiązań układów sterowania w pojazdach samochodowych, bezpiecznego ich użytkowania oraz diagnozowanie przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwenci specjalności mechatronika i diagnostyka pojazdów są przygotowani do pracy zawodowej między innymi w przedsiębiorstwach związanych z elektroniką i mechaniką samochodową, stacjach serwisowych pojazdów oraz warsztatach naprawczych a także sieciach sprzedaży pojazdów.

- budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Uzyskaj wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, nowoczesnych środków transportu oraz sposobami zarządzania nimi, konstrukcji pojazdów specjalnych, alternatywnych napędów oraz materiałów eksploatacyjnych, ochrony środowiska i recyklingu pojazdów, układów elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych stosowanych w pojazdach.

Absolwenci specjalności budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych są przygotowani na podjęcie pracy w firmach motoryzacyjnych zajmującymi się od diagnostyki po naprawę pojazdów i ich podzespołów, w stacjach kontroli pojazdów, czy wyspecjalizowanych jednostkach z zakresu usług motoryzacyjnych, a także przedsiębiorstwach posiadających lub zarządzających flotą pojazdów.

- pojazdy elektryczne i hybrydowe

Uzyskaj multidyscyplinarną wiedzę praktyczną i umiejętności z zakresu techniki motoryzacyjnej związanej z inżynierią pojazdów napędzanych energią elektryczną oraz pojazdów wyposażonych w co najmniej dwa źródła energii tworzących połączenie hybrydowe. Poszerzają swoje kompetencje z zakresu eksploatacji i obsługi złożonych układów technicznych, które nie występują w konwencjonalnych pojazdach samochodowych, tj. elektrycznych układów napędowych, układów sterowania, źródeł energii (ogniwa paliwowe, superkondensatory, itp.), układów z synergią energii, itd. Poznają zaawansowane technologie z zakresu współczesnych pojazdów ekologicznych, akumulacji i odzyskiwania energii w pojazdach czy systemów informatycznych pojazdów.

Absolwenci specjalności pojazdy elektryczne i hybrydowe są przygotowani na podjęcie pracy w różnych dziedzinach gospodarki m.in. transport i energetyka: w branży motoryzacyjnej, przemyśle maszyn roboczych oraz w transporcie kołowym, przy projektowaniu, wytwarzaniu, produkcji czy nadzorze. Po ukończeniu nauki na specjalności pojazdy elektryczne i hybrydowe absolwenci mogą kontynuować proces edukacji na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę ZMiBM wnt.pswbp.pl oraz na nasz profil fb Mechanika i Budowa Maszyn.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
czwartek, 25 kwietnia 2013 11:33 Poprawiony: wtorek, 15 września 2020 09:16 Wpisany przez Marek Kowalczyk