mibm2015
Wydział Nauk Technicznych
KIERUNEK
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia stacjonarne
inżynierskie
(pierwszego stopnia)


Studia inżynierskie stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2.361, w tym 1.935 godziny określone w standardach nauczania. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Do studiowania upoważnieni są absolwenci szkół średnich i ponadgimnazjalnych legitymujący się świadectwem maturalnym lub dojrzałości. O przyjęciu na studia stacjonarne i niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty: język obcy nowożytny i jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik w części pisemnej, które zdawał na egzaminie maturalnym (nowa matura) lub egzaminie dojrzałości (stara matura).

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego (dużych, średnich i małych), w zakładach usługowych zajmujących się montażem, wytwarzaniem czy eksploatacją maszyn czy innych jednostkach, np. odbioru technicznego, naukowo-badawczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, zarządzania pracą w grupie, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego maszyn. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania, realizacji, nadzoru technicznego maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Absolwent uzyskuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych - Szkole Orląt w Dęblinie, na kierunku Kosmonautyka i Lotnictwo.

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje
 

- budowa, wytwarzanie i eksploatacja maszyn, w tym silników lotniczych
- praca zespołowa i kierowanie zespołem
- prowadzenie remontów i oceny stanu technicznego maszyn
- projektowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

Perspektywa zatrudnienia

- przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
- inne gałęzie produkcji przemysłowej i usług zajmujące się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn
- specjalistyczne jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów
- jednostki akredytacyjne i atestacyjne
- jednostki zajmujące się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową
- własna firma

Praktyka inżynierska

Program praktyki powinien być związany z tematem pracy inżynierskiej wybranej przez studenta. Miejsce odbywania praktyk: biura projektowe, przedsiębiorstwa wykonawcze. Czas trwania - 4 tyg.

Przedmioty:

Wychowanie fizyczne I i II, Technologia informacyjna I, Przedmiot obieralny H1 (Historia lotnictwa/ Historia techniki / Innowacje techniczne), BHP, Ochrona własności intelektualnej, Język obcy I, II, III i IV, Prawo gospodarcze, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP, Grupa treści podstawowych, Matematyka I, II i III, Fizyka, Mechanika ogólna I i II, Wytrzymałość materiałów I i II, Mechanika płynów I i II, Grupa treści kierunkowych, Grafika inżynierska I i II, Inżynieria materiałowa I i II, Podstawy techniki, Podstawy chemii, Inżynieria ekologiczna, Techniki i systemy pomiarowe I, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Podstawy informatyki, Recykling, Techniki wytwarzania I, II i III, Podstawy automatyki I, Podstawy informatyki (języki programowania), Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn, Podstawy maszyn technologicznych I, Technologia maszyn I, Podstawy konstrukcji maszyn I i II, Termodynamika techniczna I i II, Pneumatyka z hydrauliką I, Podstawy eksploatacji maszyn, Diagnostyka maszyn, Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Grupa treści specjalistycznych, Podstawy lotnictwa, Przepisy lotnicze, Aerodynamika, Lotnicze zespoły napędowe, Elektronika w sterowaniu zespołów napędowych, Diagnostyka zespołów napędowych, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Praca przejściowa (C10), Eksploatacja napędów lotniczych, Organizacja infrastruktury lotniczej, Wyposażenie i osprzęt statków powietrznych, Seminarium dyplomowe (C10), Ilość godzin, Ilość w semestrze, Praktyka inżynierska (4 tyg.),

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
czwartek, 25 kwietnia 2013 11:33 Poprawiony: czwartek, 02 lipca 2020 11:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk