Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/D/HS4/03927

Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

Realizowany w latach 2012-2015
przez: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Zespół badawczy: dr Danuta Guzal-Dec – kierownik, główny wykonawca
dr Agnieszka Siedlecka – główny wykonawca
dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj – główny wykonawca

Generalnym celem projektu było poznanie lokalnych i regionalnych uwarunkowań oraz problemów związanych z wykorzystaniem czynnika ekologicznego w kreowaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, sformułowanie relacji przyczynowo-skutkowych oraz wskazanie szans i pożądanych kierunków rozwoju. Realizacji celu głównego służyło przyjęcie pięciu celów szczegółowych takich jak:

  • klasyfikacja gmin według kategorii cenności ekologicznej oraz identyfikacja obszarów cennych zagrożonych,
  • typologia obszarów cennych przyrodniczo pod względem struktury funkcji gospodarczych,
  • określenie uwarunkowań rozwojowych gospodarek lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiskowych,
  • określenie możliwości rozwoju funkcji gospodarczych opartych na zasobach i walorach środowiska,
  • diagnoza możliwości upowszechniania zarządzania środowiskowego w samorządach, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych,
  • opracowanie modelu instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesach stymulowania rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.

Wyniki badań zawarto w 4 recenzowanych monografiach:

Guzal-Dec_Siedlecka_Zwoliska-LigajEkologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – monografia współautorska zespołu badawczego

Guzal-DecSamorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – dr Danuta Guzal-Dec

 SiedleckaŚrodowiskowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych – dr Agnieszka Siedlecka

ZwoliskaIntegracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego - perspektywa przedsiębiorstw – dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj


oraz licznych artykułach naukowych, poniżej wskazano wybrane pozycje:

Guzal-Dec D.: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection), Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, Koszalin 2013, Tom XV, nr 3, s. 2925–2941,

Danuta Guzal-Dec: Partnerstwa międzysektorowe - lokalne grupy działania jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego/Intersectoral partnerships - local action groups as an instrument for the use of local resources in the process of suistainable development of the areas of natural value located in the Lubelskie Province, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014, T. 16, z. 4, s. 109-114,

Danuta Guzal-Dec: Application of the model of integrated and sustainable development of rural communities located in natural valuable areas of the Lublin voivodeship
Tytuł całości: W: Economic Science for rural Development : Integred and Sustainable Regional Development / ed. Janis Kusis: Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015 Economic Science for Rural Development, s. 131-141,

Siedlecka A.: Definition and Measurement of Objective Quality of Life for Assessing the Level of Sustainable Development of Rural Communities [w:] Economic science for rural development, 2013 nr 31 Integrated and Sustainable Regional Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava 2013, s. 164-169,

Siedlecka A.: Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów, Roczniki Naukowe SERIA, 2013 tom XV, zeszyt 3, Warszawa- Poznań - Rzeszów 2013,  s. 301-305,

Agnieszka Anna Siedlecka: Degree of meeting the needs of households from valuable natural areas of the Lublin voivodeship, W: Economic Science for Rural Development : 1. Marketing and Sustainable Consumption. 2. New Dimensions in the Development of Society / ed. Janis Kusis, Latvia, Latvia University of Agriculture 2015, Economic Science for Rural Development, No. 40, S. 64-71,

Zwolińska-Ligaj M.: Management and use of natural resources in the development of rural economic functions in Lublin Voivodeship, Economic science for rural development, 2013 nr 31 Integrated and Sustainable Regional Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava 2013, s. 104-110,

Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj: Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products - as exemplified by the Lublin Voivodeship/Aktywność przedsiębiorców obszarów przyrodniczo cennych w kształtowaniu ekoproduktu - przykład województwa lubelskiego, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 2015, 14 (3), s. 157-166,

Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj: The influence of natural valuable areas on the development of entrepreneurship : (based on the exemple of Lublin Voivodeship), W: Economic Science for Rural Development : Rural Development and Entrepreneurship / ed. Janis Kusis, Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2015, Economic Science for Rural Development, No. 39, S. 34-47.

W ramach projektu został również wydany poradnik pt.

poradnikWspieranie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo. Poradnik dla władz samorządowych, przedsiębiorców i rolników ”, autorstwa dr Danuty Guzal-Dec, dr Agnieszki Siedleckiej oraz dr Magdaleny Zwolińskiej-Ligaj.

poniedziałek, 25 stycznia 2016 10:54 Poprawiony: poniedziałek, 30 października 2017 11:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk