psw-bpa-maj2010 psw-bpa-pazdziernik2010-all psw-bpa-grudzien2010 min_psw-bpa-marzec2011-all min_nr5_okl250x335 Okadka_BPA_VI_wrzesien
Nr 1 -
maj 2010
Nr 2 -
październik '10
Nr 3 -
grudzień 2010
Nr 4 -
marzec 2011
Nr 5 -
czerwiec 2011
Nr 6 -
wrzesień 2011
BPA_nr_7_okadka min_BPA_nr8-marzec2012 min_BPA_nr9-czerwiec2012 min_BPA_nr10-wrzesien2012 min_BPA_nr11-grudzien2012 min_BPA_nr12-marzec2013
Nr 7 -
grudzień 2011
Nr 8 -
marzec 2012
Nr 9 -
czerwiec 2012
Nr 10 -
wrzesień 2012
Nr 11 -
grudzień 2012
 Nr 12 -
marzec 2013
min_BPA_nr13-czerwiec2013 min_BPA_nr14-wrzesien2013 min_BPA_nr15-grudzien2013 min_bpa_16_czerwiec_2014 min_bpa_17_wrzesien_2014 min_bpa_18_grudzien_2014
Nr 13 -
czerwiec 2013
Nr 14 -
wrzesień 2013
Nr 15 -
grudzień 2013
Nr 16 -
czerwiec 2014
Nr 17 -
wrzesień 2014
Nr 18 -
grudzień 2014
min_bpa_19_czerwiec_2015 min_bpa_20_grudzien_2015 min_bpa_21_marzec_2016 min_bpa_22_czerwiec_2016 min_bpa_23_wrzesien_2016 min_bpa_24_grudzien_2016
Nr 19 -
czerwiec 2015
Nr 20 -
grudzień 2015
Nr 21 -
marzec 2016
Nr 22 -
czerwiec 2016
Nr 23 -
wrzesień 2016
Nr 24 -
grudzień 2016
min_bpa_25_marzec_2017 min_bpa_26_czerwiec_2017 min_bpa_27_wrzesie_2017 min_bpa_28_grudzien_2017 min_bpa_29_marzec_2018 min_bpa_30_czerwiec_2018
Nr 25 -
marzec 2017
Nr 26 -
czerwiec 2017
Nr 27 -
wrzesień 2017
Nr 28 -
grudzień 2017
Nr 29 -
marzec 2018
Nr 30 -
czerwiec 2018
min_bpa_31_wrzesien_2018 min_bpa_32_grudzien_2018 thumb_bpa_33_czerwiec_2019 thumb_bpa_34_pazdziernik_2019 thumb_bpa_35_grudzien_2019 thumb_bpa_36_marzec_2020
Nr 31 -
wrzesień 2018
Nr 32 -
grudzień 2018 
Nr 33 -
czerwiec 2019
Nr 34 -
październik '19
Nr 35 -
grudzień 2019
Nr 36 -
marzec 2020
thumb_bpa_37_czerwiec_2020 thumb_bpa_38_pazdziernik_2020 thumb_bpa_39_grudzien_2020 thumb_bpa_40_kwiecien_2020 thumb_bpa_41_czerwiec_2021 thumb_bpa_42_pazdziernik_2021
Nr 37 -
czerwiec 2020
Nr 38 - 
październik '20
Nr 39 - 
grudzień 2020
Nr 40 -
kwiecień 2021
Nr 41 -
czerwiec 2021
Nr 42 - 
październik '21
thumb_bpa_43_grudzien_2021 thumb_bpa_44_marzec-kwiecien_2022 thumb_bpa_45_lipiec_2022 thumb_bpa_46_listopad_2022 thumb_bpa_47_styczen2023  
Nr 43 - 
grudzień 2021
 Nr 44 - marzec - kwiecień 2022
Nr 45 -
lipiec 2022
Nr 46 -
listopad 2022
Nr 47 - 
styczeń 2023
 


Potrzeba komunikowania się wewnątrz uczelni i z otoczeniem

Dotychczasowe postrzeganie roli naszej uczelni wynikało z jej rozwoju i faktycznych dokonań, które były prezentowane na zewnątrz poprzez aktywność i działania jej władz, pracowników oraz poziom przygotowania jej studentów i absolwentów.

Aktualny stan rozwoju i złożoność stosunków wewnętrznych i zewnętrznych sprawia, że dotychczasowy system przepływu wiedzy, informacji i komunikowania się staje się niewydolny i wymaga usprawnienia. Potrzebne jest coraz większe rozprzestrzenianie się wiedzy o szkole, o jej funkcjach i służebnych  działalnościach uczelni wobec społeczeństwa. Potrzebne jest upowszechnienie wizerunku szkoły i dotarcie z nim do wszystkich tych, którzy poszukują wiedzy o szkole i jej działalności, którzy mają wpływ na jej dalszy rozwój i tych, którzy wewnątrz szkoły zajmując się swoimi zadaniami powinni mieć wgląd w całokształt jej spraw, zadań i problemów rozwojowych.

Dotychczasowy sposób rozprzestrzeniania wiedzy o PSW i jej funkcjach, możliwościach i potrzebach poprzez działalność kierownictwa uczelni i jej pracowników oraz przygotowanie i działalność studentów i absolwentów nie jest wystarczający. Dlatego też władze uczelni podejmują  próbę usprawnienia przekazywania wiedzy i informacji o szkole zarówno wobec szerokiego otoczenia zewnętrznego jak też wewnątrz uczelni. Podstawową formą w ramach tej próby jest rozpoczęcie wydawania uczelnianego pisma pod nazwą Bialski Przegląd Akademicki. Chcemy nadać mu charakter kwartalnika, chociaż w pierwszym roku może uda się wydać tylko dwa numery pisma.

Zadania i funkcje Bialskiego Przeglądu Akademickiego

W tym zamiarze nasza uczelnia nie jest oryginalna, ponieważ pisma takie wydają chyba wszystkie uczelnie akademickie w kraju i większość PWSZ-etów. Chcemy jednak aby nasze pismo miało oryginalny charakter i stało się ważnym przejawem życia społeczności akademickiej. Patrząc na odbiorców kierujemy go zarówno do pracowników uczelni i studentów a także do adresatów zewnętrznych, do których chcemy zaliczyć instytucje samorządowe, organizacje lokalne, regionalne i centralne, inne szkoły wyższe, szkoły średnie, placówki naukowo-badawcze, centra innowacji, ośrodki wdrożeniowe duże i średnie przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki współpracujące, a także absolwentów oraz kandydatów na studia.

Bialski Przegląd Akademicki powinien spełniać wiele funkcji, z których do najważniejszych zaliczamy:

•         funkcję informacyjno-poznawczą,
•         funkcję integracyjną,
•         funkcję rozwojową,
•         funkcję kulturową,
•         funkcję historyczną.

Podstawowym zadaniem magazynu jest informowanie o wszystkich podstawowych sprawach, zdarzeniach, problemach i planach, osiągnięciach jakie mają miejsce w uczelni i jej otoczeniu. Chcemy informować o przebiegu uroczystości uczelnianych, odbywających się imprezach edukacyjnych i naukowych, konferencjach, seminariach, spotkaniach, wydarzeniach w środowisku studenckim i pracowniczym. Powołanie nowych specjalności, kierunków i form studiów, przebieg akredytacji i oceny pracowników, zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni i na stanowiskach kierowniczych, podejmowanie różnych nowych zadań to informacje, które mogą być przekazywane w formie reportaży, sprawozdań, opracowań merytorycznych, kroniki faktów itp.

Z realizacją funkcji informacyjnych będą  łączone funkcje rozwojowe. Przegląd będzie informował o nowych inicjatywach inwestycyjnych, o stanie przebiegu inwestycji uczelnianych, o przygotowywanych i wdrażanych kierunkach studiów, o ważnych konkursach i projektach badawczych i edukacyjnych, o rozwoju współpracy międzynarodowej.

Zadaniem Bialskiego Przeglądu Akademickiego jest prezentowanie problematyki interesującej zarówno pracowników dydaktycznych, administracyjnych i studentów co może mieć znaczenie dla integracji wewnętrznej społeczności akademickiej. Chcemy przyczynić się także do integracji zewnętrznej poprzez informowanie o tym co dzieje się poza uczelnią  w środowisku akademickim Białej Podlaskiej, województwa lubelskiego i całej Polski, zwłaszcza w sferze nowego ustawodawstwa i funkcjonowania wyższych szkół zawodowych oraz różnych organów uczelni polskich takich jak konferencje rektorów, współpraca bibliotek, funkcjonowanie centralnych instytucji naukowych i edukacyjnych.

W programie działania uczelni na bieżąca kadencję założono, iż obiekty uczelni będą wykorzystane jako miejsce wystaw, różnych koncertów i innych imprez kulturalnych, dostępnych nie tylko dla społeczności uczelnianej ale także dla zainteresowanych osób z zewnątrz. Przekaz informacji o tych wydarzeniach kulturalnych będzie uzupełniany artykułami  i opracowaniami na różne ważne tematy o charakterze naukowym i kulturalnym […].

***

Rozpoczynając wydawanie Bialskiego Przeglądu Akademickiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z komitetem redakcyjnym pisma. Zachęcamy do składania propozycji opracowania gotowych tekstów. Reakcje, opinie i rady a także konstruktywna krytyka płynąca ze strony czytelników, pracowników i studentów będą przedmiotem naszej bacznej uwagi i przyczynią się do ukształtowania pozytywnego wizerunku naszego pisma oraz trafnego i interesującego kształtowania jego treści programowej.

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Redaktor

piątek, 19 listopada 2010 08:56 Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2023 14:33 Wpisany przez adm