Wydawnictwo
  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

   

  Wydawnictwo prowadzi działalność, która obejmuje:
  a/ prace redakcyjne i edytorskie,
  b/ współpracę z autorami i recenzentami,
  c/ współpracę z jednostkami naukowymi, dydaktycznymi i administracyjnymi uczelni,
  d/ współpracę z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi redakcyjne, doradcze, drukarskie, przekłady na języki obce, usługi marketingowe i inne,
  e/ nadzór merytoryczny,
  f/ organizację procesu wydawniczego,
  g/ obsługę administracyjną, finansową i techniczną wydawnictwa,
  h/ promocję i marketing wydawnictwa i jego działalności,
  i/ archiwizowanie, gospodarowanie, udostępnianie i dystrybucję publikacji,
  j/ inne prace związane z funkcjonowaniem wydawnictwa.

   

  Procedury wydawania, kwalifikacji do druku monografii naukowych oraz monografii pod redakcją (pokonferencyjnych):

   1. Autor/autorzy lub redaktor/redaktorzy naukowi przedstawiają stosowany wniosek wydawniczy, w którym zawarte są: uzasadnienie celowości wydania, podstawowe informacje dotyczące planowanej publikacji, tytuł, zakres tematyczny, proponowany nakład, potencjalni recenzenci, liczba arkuszy wydawniczych, przewidywany termin złożenia maszynopisu do Wydawnictwa itp., wielkość i źródło finansowania wydania danej publikacji.

  2. We wniosku wydawniczym muszą znaleźć się opinie kierowników jednostek właściwych dla miejsca pracy autora/autorów czy redaktora/redaktorów naukowych.

  3. Decyzję dotyczącą zgody na wydanie publikacji podejmuje Rektor, z głosem doradczym Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Wdrożeń. Pełnomocnik Rektora wydaje opinię dotyczącą wniosku wydawniczego z uzasadnieniem. Zgoda Rektora musi być jednoznacznie wskazana na wniosku wydawniczym.

  4. Sam fakt ewentualnego zewnętrznego finansowania bądź dofinansowania danej publikacji nie może przesądzać o jej wydaniu – prócz ustalonych zasad finansowania muszą być również spełnione przesłanki dotyczące spełniania celowości, zasad naukowości, spełniania wymogów etycznych i redakcyjnych dla określonego typu publikacji.

  5. Za wypełnienie standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako monografia naukowa (i rozdziałów jako rozdziały w monografii naukowej) odpowiedzialność ponoszą autorzy i redaktorzy naukowi.

  6. Maszynopis przekazany do Wydawnictwa jest weryfikowany pod względem merytorycznym i technicznym.

  7. W przypadku monografii pokonferencyjnej wszyscy autorzy poszczególnych rozdziałów zobowiązani są do złożenia oświadczenia autora/ autorów.

  8. Podstawą oceny merytorycznej manuskryptu zgłoszonego do wydania jest recenzja wydawnicza, opracowana przez dwóch niezależnych recenzentów.

  9. Zrecenzowany, poprawiony i poddany ewentualnej korekcie językowej tekst przekazywany jest do współpracującej z Uczelnią firmy/ agencji wydawniczej (graficznej). Autor/ autorzy mogą przekazać wskazówki bądź sugestie dotyczące wizualnych aspektów projektu publikacji, propozycje dotyczące wyglądu okładki itp., tzw. strony redakcyjne przygotowuje Wydawnictwo.

  10. Projekt w formie elektronicznej (np. plik PDF) trafia do akceptacji Autora/ autorów lub Redaktora naukowego/ Redaktorów naukowych. Standardowo projekt zawiera czarno-białe strony i kolorową okładkę. Autorzy bądź redaktorzy nanoszą swoje propozycje zmian o charakterze technicznym. Na tym etapie nie ma możliwości nanoszenia poprawek merytorycznych (np. dopisania znacznych fragmentów tekstu). W przypadku stwierdzenia konieczności naniesienia poprawek merytorycznych zgodę musi wyrazić Rektor lub osoba upoważniona.

  11. Autorzy lub redaktorzy proponują, które strony, ze względu np. na dbałość o czytelność grafiki czy ryciny, powinny być wydrukowane w kolorze. Mając na względzie droższy koszt druku strony w kolorze w stosunku do stron czarno-białych, decyzję o ilości stron kolorowych podejmuje Rektor, np. na etapie akceptowania wydruku próbnego.

  12. Wydawnictwo po konsultacji z autorami/ redaktorami zamawia tzw. wydruk próbny. Wydruk, zaakceptowany przez Rektora, przekazywany jest do korekty autorskiej.

  13. Po naniesieniu korekt i zaakceptowaniu przez Rektora ostatecznego kształtu publikacji i ustaleniu wielkości nakładu Wydawnictwo zamawia druk publikacji. Standardowo wielkość nakładu ustala się w granicach od 100 do 300 egzemplarzy.

  14. Termin wydania książki w zależności od objętości, jakości jej przygotowania przez autora i stopnia skomplikowania wynosi do 6 miesięcy od momentu złożenia książki po recenzji. Termin wydania książki jest indywidualnie ustalany dla każdej książki po ocenie materiału złożonego do Wydawnictwa i może proporcjonalnie ulec wydłużeniu, jeśli objętość książki przekroczy 35 arkuszy wydawniczych lub z przyczyn leżących po stronie autora/autorów.

  15. Zasady wydania książki są określone w umowie autorskiej, przy czym Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ostatecznych decyzji w kwestii rozwiązań typograficznych, projekcie graficznym oraz odpowiada za poprawki edytorskie.

  wtorek, 30 lipca 2019 07:26 Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2019 09:57 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska