Wydawnictwo
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 

Procedury recenzji monografii naukowych oraz monografii pod redakcją (pokonferencyjnych):
 1. Autorzy monografii naukowych oraz monografii pod redakcją proponująnazwiska recenzentów na etapie składania wniosku wydawniczego. O ostatecznymskładzie recenzentów decyduje Rektor lub upoważniony kierownik wydawnictwa. Rektor może zaakceptować propozycję potencjalnych recenzentów wskazaną wewniosku wydawniczym, może również skierować publikację do innych, wybranychprzez siebie recenzentów. Rektor decyduje o wynagrodzeniu dla recenzentów.

2. Autorska monografia naukowa recenzowana jest przez dwóch wskazanychspecjalistów – recenzentów spoza Uczelni. Dopuszczalne jest poprzestanie najednej recenzji przy pozytywnej opinii osoby kierującej Wydawnictwem. Monografie pokonferencyjne mogą posiadać większą liczbę recenzentów.

3. Pracownicy Wydawnictwa przy współpracy z redaktorem przekazująrecenzentom zaproszenie do wykonania recenzji z podanym terminem jej wykonania, wydrukiem publikacji bądź plikiem elektronicznym, dokumentami niezbędnymi dorozliczenia wynagrodzenia za recenzję.

4. W przypadku nieprzyjęcia przez recenzenta zaproszenia, Wydawnictwo ustala kolejnego recenzenta, którego kandydaturę akceptuje Rektor lub osobaupoważniona.

5. Recenzent sporządza recenzję na piśmie, stosując się do zasadetycznych Wydawnictwa. Wszelkie uwagi powinny być uzasadnione i opisane, takaby autor mógł się do nich odnieść i należycie poprawić. Recenzja powinnakończyć się jednoznacznym wnioskiem co do akceptacji pracy do publikacji lubodmowie, i zawierać ewentualne wskazania dotyczące charakteru i zakresupoprawy. Wyniki recenzji przekazywane są autorom we współpracy z redaktorami.

6. W przypadku recenzji negatywnej lub krytycznej autor może ustosunkowaćsię do ewentualnych uwag lub wskazań recenzenta w formie pisemnej. Wydawnictwomoże przekazać te uwagi recenzentowi.

7. Jednoznacznie negatywna recenzja może być podstawą do odrzuceniapublikacji bądź przekazania jej do kolejnego recenzenta.

8. Po stwierdzeniu, że praca otrzymała pozytywne recenzje, a wszelkie uwagizostały przez autora/ autorów uwzględnione, Wydawnictwo zawiera z autorem/autorami umowę wydawniczą.

9. Zasady wydania książki są określone w umowie autorskiej, przy czymWydawnictwo zastrzega sobie prawo do ostatecznych decyzji w kwestii rozwiązań typograficznych,projekcie graficznym oraz odpowiada za poprawki edytorskie.

wtorek, 30 lipca 2019 07:30 Poprawiony: wtorek, 01 marca 2022 09:02 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska