STUDENCI STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informacja dotycząca zakończenia

sesji egzaminacyjnej zimowej – rok akademicki 2022/2023

 

Prorektor ds. kształcenia i studentów

informuje studentów, którzy na dzień zakończenia sesji egzaminacyjnej
nie mają zaliczonych wszystkich przedmiotów, że wprowadza się

termin –  25.02.2023r. tj. sobota
na składanie wniosków o warunkowe zaliczenie semestru.

Odebranie decyzji w powyższej sprawie jest obowiązkowe.

(Zgodnie z Regulaminem Studiów „Student może uzyskać zgodę na powtarzanie
maksymalnie trzech przedmiotów w ciągu semestru”)

Wniosek, o którym mowa należy podpisać własnoręcznie następnie wrzucić do skrzynki podawczej
znajdującej się przed dziekanatem.

Wobec studentów, którzy nie uzyskają zaliczeń z wszystkich przedmiotów,
a nie złożą podania o warunkowe zaliczenie semestru w wyznaczonym wyżej terminie
zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Jednocześnie przypominam studentom o konieczności monitorowania swoich postępów
w nauce na indywidualnym koncie w wirtualnym dziekanacie i reagowanie na ich brak poprzez kontakt z prowadzącymi dany przedmiot.

 

środa, 01 lutego 2023 12:08 Poprawiony: piątek, 17 lutego 2023 08:53 Wpisany przez Beata Zdolska