UWAGA,
OBYWATELE UKRAINY,
KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICE POLSKI PO 24.02.2022R.

W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

 

Od objętych ustawą obywateli Ukrainy będących studentami uczelni publicznej
nie będą pobierane opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Zgodnie z art. 2 ust. 4 specustawy obywatela Ukrainy objętego tą ustawą uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niepobieranie opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemca, który korzysta z ochrony czasowej, wynika z art. 324 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obejmuje to okres kiedy obywatele Ukrainy będą objęci ochroną czasową.

„Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

 

Studenci o których mowa powyżej składają wniosek do rektora o zwolnienie z opłaty za studia i dołączają do wniosku dokumenty potwierdzające przybycie i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym. (np. kopię decyzji nadania numeru PESEL, kopia ze strony w paszporcie z datą przekroczenia granicy itp.)

Wniosek o którym mowa powyżej należy dostarczyć do dziekanatu pok. 306R  lub 265R zgodnie z kierunkiem studiów.  

piątek, 16 września 2022 08:47 Poprawiony: piątek, 16 września 2022 13:40 Wpisany przez Beata Zdolska