Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Szkoły Policealnej, Uniwersytetu Dziecięcego, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

  1. Dwa budynki dydaktyczne
  2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
  3. Dom studenta
  4. Dwa centra badawcze  
    1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
    2. Centrum EKO-AGRO-TECH
  5. Bibliotekę
  6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 335R (II piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kurs realizowany jest w oparciu o program MEN a jego przebieg nadzorowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.  Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, niekaranych z wykształceniem minimum średnim, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą.

W programie min: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w trakcie trwania wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Po ukończeniu kursu (uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu) każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy podczas wakacji i ferii z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

INFORMACJE:
Czas trwania: 36 h;

TERMIN ROZPOCZĘCIA MAJ - CZERWIEC

REKRUTACJA OTWARTA

Cena: 200;

Miejsce: PSW w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska;

Niezbędne dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy; Formularz_Wychowawca.pdf
2. Kserokopia  dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

Szczegóły: tel. 83 344 99 60, 83 344 99 53, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komplet dokumentów prosimy o dostarczenie do ACEU Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, p.335R (budynek z zegarem, 2 piętro)  21-500 Biała Podlaska

ZAPRASZAMY!

Wychowawca_wypoczynku-facebook_post_image_1200x628_-_maj_2019

min_jezyk_migowyZapraszamy na kurs języka migowego z 70% dofinansowaniem PFRON!
TY TEŻ MIGAJ Z NAMI!

Więcej…

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej  z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim pedagogów i nauczycieli  pracujących w placówkach typu: przedszkola, szkoły, placówki wychowawcze, penitencjarne.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do podejmowania kompleksowych i skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do dzieci, uczniów i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wychowaniu. Poznanie terapii pedagogicznej oraz podstawowych metod integracji sensorycznej przygotuje słuchaczy do pracy w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych.

Więcej…

MATRIOSZKA

 

AKADEMICKIE CENTRUM
EDUKACJI USTAWICZNEJ
ZAPRASZA NA
KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Więcej…


Więcej…

Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Koszty uczestników:
1. opłata za kurs:
a)  część specjalistyczna - 1150 zł/osoby (cena obejmuje szkolenie, materiały dydaktyczne, koszt egzaminu, wydanie legitymacji)
b) cześć ogólna (w formie e-learningu) - bezpłatna, Z części ogólnej zwolnieni są: absolwenci kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja, instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy. Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł.
2. nocleg z wyżywieniem w O.W. Gromada, ul. Czarny Potok 39 w Krynicy  Zdroju w cenach preferencyjnych
 - 65 zł/dzień (śniadanie + obiadokolacja),
3. karnet na wyciąg – około 55 zł/dzień.+


Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w górach na nartach zjazdowych na okres kursu,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń,
- posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień,),


Informacje dodatkowe:
- część praktyczna realizowana jest w wymiarze 88 godzin dydaktycznych,
- wstępny harmonogram kursu:
w dniu przyjazdu do godziny 13.00 zajęcia organizacyjno-porządkowe oraz oswajanie ze sprzętem narciarskim, gry i zabawy na śniegu;
każdy dzień: 9.00 – 16.45 zajęcia praktyczne na stoku wraz z przerwą na posiłek,
                    18.30-22.15 wykłady,
 ostatni dzień, tj. 21 lutego od 9.00-10.00 rozjeżdżenie, a następnie egzamin praktyczny,
-  liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób na 1 grupę szkoleniową,
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat. 

Wykaz niezbędnych dokumentów:
1. Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgoszeniowy_KIN.pdf
2. Świadectwo ukończenia min. szkoły średniej lub dokument potwierdzający wykształcenie wyższe ( xerokopia + oryginał do wglądu)
3. Oświadczenie o stanie zdrowia
4. Dowód wpłaty zaliczki w wys. 500 zł, bądź całej kwoty  (nr konta: Bank Zachodni WBK o/Biała Podlaska

    r-ek nr 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA).
5. Fotografia do legitymacji 3,5x4, cm x 2 szt.

 

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 335R, bądź listownie na adres:

AKADEMICKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 99 60, 83 344 99 53

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

478241POTRAFIĘ SIĘ OBRONIĆ!

KURS SAMOOBRONY
Z CERTYFIKATEM

Więcej…

Strona 8 z 14

8