Pomoc materialna

UWAGA
DECYZJE STYPENDIALNE

W bieżącym roku akademickim wypłata stypendiów będzie poprzedzona osobistym, obowiązkowym odbiorem decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium.

(stypendia nie będą wypłacane zanim studenci nie odbiorą decyzji)

Do procesu odwoławczego będzie niezbędna decyzja odmowna.

Szczegółowe informacje, co do terminów odbiorów poszczególnych decyzji pojawią się w oddzielnych ogłoszeniach.

Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 dla studentów Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Więcej…

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

(Wyciąg z przepisów prawnych)

Więcej…

Komunikat JM Rektora
Pa
ństwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 12.09.2016 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

Więcej…

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Więcej…