Pomoc materialna

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJLANEGO
w roku akademickim 2019/2020

(Wyciąg z przepisów prawnych)

Więcej…

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne (dochód od 0 do 528 zł.)
na rok akademicki 2019/2020

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczeń dla studentów
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Więcej…

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą Wirtualnej Uczelni. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej znajdującej się na korytarzu obok dziekanatu). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominięcie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.