Pomoc materialna

SZANOWNI STUDENCI !

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego
oraz pozostałych świadczeń stypendialnych
na rok akademicki 2022/2023
będzie można składać wraz z załącznikami od 1 października
po wcześniejszym ich wysłaniu przez indywidualne konto studenta

Uwaga: od 1 października obowiązuje Nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów
oraz nowe wzory wniosków

Wszystkie zmiany i informacje w powyższym temacie
będą na bieżąco zamieszczane na stronie uczelni

 

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA

Więcej…

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

w roku akademickim 2022/2023 

 (Wyciąg z przepisów prawnych )

 Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest SAMODZIELNY FINANSOWO, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończył 26. rok życia;
b) pozostaje w związku małżeńskim;
c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a   jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,  jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  Obecnie jest to kwota 930,35 zł;

Jeżeli student ubiega się o stypendium jako samodzielny finansowo, składa stosowne oświadczenie (załącznik nr 2) wraz z wnioskiem o stypendium.

 UWAGA STUDENCI – ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE – ZMIANA STATUSÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Każdy złożony przez Państwa wniosek ma konkretny status w wirtualnej uczelni – student może to zweryfikować na swoim indywidualnym koncie w wirtualnej uczelni.

Statusy wniosków zmieniają się, prosimy o systematyczne sprawdzanie statusów złożonych wniosków.

Więcej…

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM:

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października (następnie do 15 dnia każdego miesiąca – do czerwca) dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego (następnie do 15 dnia każdego miesiąca)  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wniosek  o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 października 2021 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne
na rok akademicki 2022/2023

(dochód od 0 do 600 zł netto)

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Więcej…