Pomoc materialna

UWAGA STUDENCI

ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od roku akademickiego 2018/2019 tj. od października 2018 ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu Wirtualna Uczelnia. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu. 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do złożenia wniosku drogą elektroniczną i w formie papierowej. Pominiecie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.


Termin uruchomienia elektronicznej procedury składania wniosków zostanie podany w najbliższym czasie.

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.
 

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.      

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz  z 2017r. poz.624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r.  2577 zł.

Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 dla studentów Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Więcej…

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJLANEGO

(Wyciąg z przepisów prawnych )

Więcej…

Komunikat JM Rektora
Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 25.09.2017r. 

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Więcej…