UWAGA !!!

Świadczenia dla studentów obywateli Ukrainy
objętych ustawą
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w szczególności art. 41 ust. 10-12:   

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 (Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r
będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obywatel Ukrainy, o którym mowa powyżej, ubiegający się o stypendium socjalne składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej - załącznik nr 11, natomiast w przypadku wnioskowania o przyznanie zapomogi składa załącznik nr 12.

Do obywateli Ukrainy, o których mowa powyżej, nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”

WOBEC POWYŻSZEGO:

  1. student, którego pobyt uznaje się za legalny w rozumieniu ww. ustawy, do wniosku
    o stypendium socjalne, w przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej - załącznik nr 11,  http://bip.akademiabialska.pl/zarzadzenie/5783/zarzadzenie-nr-120-2022
  2. student, który nie spełnia kryteriów do uznania jego pobytu za legalny w świetle ww. ustawy, ma obowiązek złożenia wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o sytuacji rodzinnej i majątkowej, o którym mowa w pkt. 1 a, w którym student przedstawia przyczyny braku możliwości dostarczenia wymaganych dokumentów. Jeżeli Komisja Stypendialna uzna, że przyczyny niedostarczenia wymaganych dokumentów nie są uzasadnione, odmawia przyznania świadczenia.

 

Obywatele Ukrainy objęci specustawą będą również mieli prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących cudzoziemców w Regulaminie Świadczeń Stypendialnych.

 

wtorek, 27 września 2022 12:05 Poprawiony: środa, 28 września 2022 06:35 Wpisany przez Beata Zdolska