UWAGA STUDENCIE – WAŻNE !!!

zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium
zapoznaj się z poniższą informacją,

czy jesteś uprawniony do jego pobierania

 

Zasady ubiegania się o świadczenia

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

 W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez
7 semestrów.

 Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się
w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów).
Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach,
w tym także semestry przypadające w okresie korzystania  z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt.
Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Informacje dotyczące sposobu wypełniania oświadczenia, które jest częścią wniosku

W każdym wniosku student musi obowiązkowo złożyć własnoręczny podpis we wszystkich  wyznaczonych do tego miejscach.

Wskazówki pomocne przy wyliczaniu liczby semestrów – łączny okres studiowania.

Przykład 1.
Student rozpoczął studia pierwszego stopnia. Został wykreślony na 4 semestrze. Wznawia studia od 4 semestru. Jest obecnie na 6 semestrze. Łączny okres studiowania na studiach pierwszego stopnia: 7 semestrów (4 semestry + po wznowieniu 4,5 i 6 semestr).
W przypadku nie ukończenia powyższych studiów, a podjęcia studiów na innym kierunku pierwszego stopnia, student jest uprawniony do pobierania świadczeń tylko przez okres 2 semestrów.

Przykład 2.
Student rozpoczął studia pierwszego stopnia. Został wykreślony na 3 semestrze. Rozpoczyna studia na kolejnym kierunku pierwszego stopnia. Na 2 i 3 semestrze przebywa na urlopie od zajęć.
Wraca z urlopu, wpisany na 2 semestr. W tym przypadku student uprawniony jest do pobierania świadczeń tylko przez 3 semestry (3 semestry + 1 semestr + 2 semestry w trakcie urlopu od zajęć = 6 semestrów).

Przykład 3.
Student rozpoczął studia pierwszego stopnia. Został wykreślony na 6 semestrze. Rozpoczął studia na jednolitych studiach magisterskich (10-cio semestralnych).
W tym przypadku student uprawniony jest do pobierania świadczeń tylko przez okres 6 semestrów (łącznie do 12 semestrów).

 

piątek, 30 września 2022 11:20 Poprawiony: wtorek, 04 października 2022 07:03 Wpisany przez Beata Zdolska