Aby złożyć dokumenty na studia, należy udać się do odpowiedniego dziekanatu z kompletem wymienionych poniżej dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami. Dziekanat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie.

Spis dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości
 3. apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski
  (nie dotyczy matur IB i EB)
 4. zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa dojrzałości – w przypadku gdy jest wymagane
 5. tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski (nie dotyczy matury IB)
 6. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
 8. oświadczenie obcokrajowca o wyborze zasad studiowania, wydrukowane z systemu IRK,
 9. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
 10. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, jeśli kandydat nie ukończył 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
 11. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, informatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone.
 12. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
 13. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


 
Szczegółowe informacje o każdym dokumencie:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta IRK i podpisane przez kandydata
  Sprawdź, czy na podaniu IRK twoje imię i nazwisko są napisane zgodnie z transkrypcją w paszporcie. Jeśli zauważysz błąd, nanieś korektę na swoim koncie w IRK i wydrukuj ponownie podanie z poprawnymi danymi.
   
 2. Dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości
  Jako dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się, oprócz dyplomów matury IB oraz EB, dyplom ukończenia szkoły lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminów końcowych, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany.

 3. Apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB)
  Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy zdobyć dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom otrzymałeś na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Pamiętaj, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone.
   
  Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli twoje świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że powinieneś zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.
   
 4. Zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa dojrzałości
  Świadectwa dojrzałości są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji.

  Jeśli w momencie wpisu nie posiadasz dokumentu nostryfikacji, złóż pisemne oświadczenie, w którym zobowiążesz się pod rygorem skreślenia z listy studentów do dokonania nostryfikacji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

  Nostryfikację świadectw dojrzałości przeprowadzają w Polsce wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku – właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej takim kuratorium jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szczegółowe informacje na temat nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.
   
 5. Tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski (nie dotyczy matury IB)
  Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski (oprócz paszportu czy też innego dokumentu tożsamości) powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność twojego dyplomu czy świadectwa poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument.
   
 6. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Takimi dokumentami są np. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP w okresie studiów.

  Jeżeli w momencie rekrutacji nie masz jeszcze wizy na okres studiów (najprawdopodobniej będziesz się o nią starał bezpośrednio przed przyjazdem na studia), jako dokument uprawniający do pobytu w Polsce złóż kserokopię wizy, którą otrzymałeś, aby przyjechać do Polski w celu dokonania rekrutacji na studia. W takim wypadku pamiętaj, że kiedy już otrzymasz wizę na okres studiów, powinieneś donieść jej kserokopię do dziekanatu (wraz z oryginałem do wglądu).

  Obywatele Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii wjeżdżają do Polski bez wizy, dlatego dokumentem uprawniającym ich do pobytu w Polsce jest paszport.
 1. Kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu
  Powinien to być dokument uprawniający do samodzielnego przekraczania granicy. Do tego dokumentu nie jest wymagane tłumaczenie.
 2. Oświadczenie o wyborze zasad studiowania
  (wydrukowane z indywidualnego konta IRK i podpisane przez kandydata) 
  Dokument zaświadczający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

  Kandydaci mający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich powinni posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 • ważną Kartę Polaka, lub
 • paszport lub dowód tożsamości w przypadku obywateli państw członkowskich UE, lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii lub dokument potwierdzający, że jest się członkiem rodziny takiej osoby, lub
 • aktualne zezwolenie na pobyt stały, lub
 • dokument potwierdzający aktualny status uchodźcy nadany w Polsce, lub
 • dokument potwierdzający, że korzystają z ochrony czasowej w Polsce, lub
 • dokument potwierdzający, że są pracownikiem migrującym i obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym w Polsce, lub
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • wydane w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub
 • dokument potwierdzający, że udzielono im w Polsce ochrony uzupełniającej.

  Jeżeli posiadasz jeden z tych dokumentów, masz prawo wyboru studiowania według ścieżki zielonej lub ścieżki czerwonej. Wypełnij dokładnie i czytelnie oświadczenie i podpisz je imieniem i nazwiskiem (czytelnie).
   
 1. Oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK
  Jednym z dokumentów rekrutacyjnych na studia jest oświadczenie o przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego. Kandydat musi posiadać:
 • Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków  na okres kształcenia w Polsce, lub
 • Posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • Przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.
   
 1. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK
  Powinni je wypełnić kandydaci małoletni czyli nie mający 18 lat. Oświadczenie to ma na celu wyznaczenie osoby pełnoletniej, mającej sprawować opiekę prawną nad nieletnim podczas pobytu na studiach w Polsce.
   
 2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK
  Zaświadczenie lekarskie, jakie należy przedstawić do wpisu na studia ma zawierać informację o tym, że nie ma żadnych przeciwskazań do podjęcia przez Ciebie studiów. Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza medycyny pracy.
   
 3. Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK
   
 4. Jedna fotografia
  Fotografia powinna być wykonana bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych lub paszportów – zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm).

 

poniedziałek, 09 marca 2015 09:44 Poprawiony: poniedziałek, 09 lipca 2018 12:43 Wpisany przez Marek Kowalczyk