Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, biorą udział w rekrutacji jako cudzoziemcy.

 

Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego!


Co do zasady studia dla obcokrajowców lubelskie są odpłatne. Na zasadzie wyjątku zwolnieni z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim są cudzoziemcy:

  1. będący posiadaczami Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  2. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
  5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Stypendyści Programu im. Konstantego Kalinowskiego, którzy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną wpisani na listę studentów ABNS, mogą uzyskać pozytywną decyzję Rektora dotyczącą zwolnienia z opłaty za studia obowiązującej cudzoziemców. Decyzja zostanie podjęta na pisemny wniosek stypendysty skierowany do Rektora i składany po rozpoczęciu każdego roku studiów w Dziekanacie. Do wniosku powinno być dołączone aktualne potwierdzenie uczestnictwa w programie.

poniedziałek, 09 marca 2015 09:00 Poprawiony: środa, 06 lipca 2022 11:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk