19 sierpnia rozpoczęliśmy realizację projektu "Uczę się uczyć Polskości"- współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oświaty polskiej za granicą, kwalifikacji nauczycieli w nauczaniu języka polskiego, historii, geografii, kwalifikacji dotyczących pracy z uczniem polskim z zagranicy, współpracy z otoczeniem społecznym szkoły polskiej za granicą, dydaktyki, metodyki, wychowania.

W projekcie wzięło udział 18 pracowników oświaty polskiej z zagranicy  - z Litwy, Ukrainy oraz Białorusi.

Zrealizowaliśmy 44 godziny godziny szkoleniowe  o następującej tematyce:

- Dydaktyka nauczania i procesu wychowawczego

- Działalność polskiej placówki oświatowej

- Skuteczne nauczanie języka polskiego, historii i geografii

- Zarządzanie i organizacja procesu nauczania

- Relacje nauczyciel - rodzic - uczeń

- Budowanie relacji z otoczeniem społecznym szkoły

Uczestnicy wzięli udział w dwóch wycieczkach - do Warszawy oraz do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Obok zajęć merytorycznych wspólnie z nauczycielami spędzaliśmy czas na basenie, w kinie, przy ognisku a także wzięliśmy udział w pokazie teatru ognia.

Partnerzy projektu:

Szkoła Średnia im. M. Magdaleny we Lwowie -w szkole Świętej Magdaleny w 15 klasach uczy się 282 uczniów, którymi opiekuje się 32 pedagogów. Szkoła w dużym
środku pełni rolę ośrodka metodycznego z wymiany doświadczenia w nauczaniu języka polskiego w innych placówkach
oświatowych na terenie Galicji Wschodniej. Pięcioro wykładowców szkoły św. Magdaleny jest autorami podręczników
do nauki języka polskiego, troje – autorami programów metodycznych. W szkole każdego roku odbywają się seminaria
naukowo-metodyczne, organizowane przez Centrum Metodyczne w Drohobyczu i KG RP we Lwowie. Większość
absolwentów szkoły św. Magdaleny kontynuuje naukę na polskich uczelniach.

Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie - realizacja programu szkolnego w języku polskim, działalność edukacyjna, oświatowa.

Towarzystwo Kultury Polskiej w Łucku - na początku działalności Towarzystwa została założona szkoła, w której dzieci uczą się języka polskiego oraz historii i kultury Polski. Dzięki profesjonalizmowi nauczycieli udało się osiągnąć sukcesy w nauczaniu dzieci, o czym świadczy fakt, że liczba uczniów ciągle wzrasta. Prowadzone są zajęcia przed i po południu (w zależności od czasu trwania lekcji
w szkołach średnich). Do nauki języka polskiego są uformowane różne grupy dzieci w wieku 10-16 lat, grupy 3-6 latków,
grupy studentów oraz grupy osób dorosłych. W wynajmowanych klasach odbywają się posiedzenia klubów Towarzystwa, odbywają się konkursy, wieczory. Tu zbierają się wszyscy – od małego do starego – na święta ,
organizowane zajęcia i spotkania.

Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki z Brześcia - realizacja programu szkoleniowego w języku polskim, działalność edukacyjna, oświatowa.

Realizacja szkolenia zakończyła się 26 sierpnia. Ostatniego dnia została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.

Obecnie trwają prace dotyczące analizy ankiet ewaluacyjnych.

Projekt zakończy się z dniem 30 września 2016 roku.


Projekt jest współfinansowany w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią

i Polakami za granicą w 2016 roku.

Całkowita wartość projektu to 45. 377 zł.

Dotacja Senatu wynosi 41. 997 zł.

Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość wynosi 3.380 zł.

godlo_senat_z_podpisem_1

wtorek, 06 września 2016 12:02 Poprawiony: czwartek, 06 października 2016 12:23 Wpisany przez Iwona Żelisko