EN flaga-en

RU flaga-ru


Turystyka i rekreacja w języku angielskim - Studia I stopnia 

Opis studiów

Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności.
Studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w języku angielskim trwają 3 lata (6 semestrów). 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują dyplom licencjata w określonej specjalności.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu turystyki międzynarodowej, poznanie funkcjonowania globalnego rynku turystycznego oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym działającym na międzynarodowym rynku usług turystycznych.

Absolwent turystyki i rekreacji będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego.

Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Zyska kompetencje umożliwiające zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz instytucjach obsługi ruchu turystycznego: w biurach podróży, hotelach, informacjach turystycznych i przedsiębiorstwach transportowych.

 

 Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są zarejestrować się na stronie irk.akademiabialska.pl w systemie IRK, a po zakwalifikowaniu złożyć w dziekanacie dokumenty w wyznaczonym terminie. 

INTERNETOWA REJESTRACJA OD LUTEGO

registration-pl

Osoba kontakowa

Magdalena Maciejuk

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wymagane dokumenty

Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w języku angielskim:

 1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. kserokopia świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości, opatrzonego apostille (oryginał do wglądu),
 3. dokument /certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym
 4. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka,
  i rekreacja I stopnia. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK,oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
 6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK, 

Świadectwa dojrzałości są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki http://www.nauka.gov.pl/.

Jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji.

Skany dokumentów należy przesłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do 1 października

Nostryfikację świadectw dojrzałości przeprowadzają w Polsce wojewódzkie kuratoria oświaty.
Dla Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej takim kuratorium jest:

Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
telefon: 815385200, fax: 815385230, 815385265
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje na temat nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

https://www.kuratorium.lublin.pl/ 

 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja  w języku angielskim

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dokument /certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja z Przychodni Medycyny Pracy. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK 

 
Opłaty za studia

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w języku angielskim rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1300 EURO za rok studiów.  

Stypendium

Student nie może ubiegać się o inne stypendia uczelniane.

Znajomość języka angielskiego

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w języku angielskim powinien wykazać znajomość języka angielskiego na poziome B2 lub wyższym, potwierdzony certyfikatem.

Zakwaterowanie w Domu Studenta PSW

http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/dom-studenta/8629-zakwaterowanie-w-domu-studenta-psw-2018-19

piątek, 17 marca 2017 11:47 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 09:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk