EN flaga-en

RU flaga-pl


Pielęgniarstwo w języku angielskim – studia I stopnia

Opis studiów

Kształcenie na kierunku "pielęgniarstwo" na Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22 z późn. zm.).

Standardy kształcenia są także zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631 ze zm.).

Program kształcenia obejmuje  4720 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego. 

Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych (anatomii, fizjologii, patologii, genetyki, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, radiologia), nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, publiczne zdrowie, filozofia i etyka w pielęgniarstwie), podstawowej opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, dietetyka, badania fizykalnego i badań w zakresie pielęgniarstwa) i opieki specjalistycznej (chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii, rehabilitacji, neurologii, geriatrii, opieki paliatywnej, podstawy medycyny ratunkowej).

Kształcenie w języku angielskim obejmie wykłady, ćwiczenia i laboratoria, natomiast w języku polskim zajęcia praktyczne i praktyki, które odbywają się w semestrze II, III, V, VII.

Pielęgniarstwo jako kierunek studiów realizowany jest w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Systemie Bolońskim:

 • I stopień trwający 3,5 roku (7 semestrów) pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.

 

Studia licencjackie pielęgniarstwa w języku angielskim lubelskie realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus.

Kierunek "pielęgniarstwo" uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Studenci kierunku "pielęgniarstwo" mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.

*Prawo do wykonania zawodu pielęgniarki absolwenci uzyskują po pozytywnym zdaniu państwowego egzaminu dla pielęgniarek z języka polskiego.

*Kształcenie w języku angielskim obejmie wykłady, ćwiczenia i laboratoria, natomiast w języku polskim zajęcia praktyczne i praktyki.

Dlaczego warto studiować kierunek "pielęgniarstwo" na Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:

 • ukończenie studiów pozwala na uzyskanie zawodu, związanego z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
 • dobrze wyposażone pracownie umiejętności pielęgniarskich umożliwiają ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych,
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach, które dysponują znakomitą bazą dydaktyczną,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o bazę placówek, z którymi PSW posiada umowy dotyczące współpracy,
 • w procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców,
 • uczelnia posiada własny akademik.

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów, studenci otrzymują dyplom licencjata w zakresie pielęgniarstwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Prawo to uzyskują po pozytywnym zdaniu państwowego egzaminu dla pielęgniarek z języka polskiego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do praktyki pielęgniarskiej na terenie Polski oraz krajów UE, będą świadczyć usługi zdrowotne, rozpoznawać potrzeby i problemy pielęgnacyjne pacjentów i ich rodzin, planować i przeprowadzać opiekę pielęgniarską, diagnostyczną, lecznicza i edukacyjną.

Absolwenci będą mogli pracować w publicznych i prywatnych placówkach służby zdrowia i kontynuować naukę w zakresie pielęgniarstwa i / lub różnych kursów w ramach kształcenia podyplomowego.

Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są zarejestrować się na stronie irk.pswbp.pl w systemie IRK, a po zakwalifikowaniu złożyć w dziekanacie dokumenty w wyznaczonym terminie.

 

INTERNETOWA REJESTRACJA OD LUTEGO
registration-pl

Osoba kontakowa

Magdalena Maciejuk

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Wymagane dokumenty

Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie):

 1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. kserokopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dokument /certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK,
 5. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
 6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK, 


Świadectwa dojrzałości są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki http://www.nauka.gov.pl/

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych pisemnego oświadczenia, w którym zobowiązuje się do dokonania nostryfikacji lub uzyskania decyzji właściwego kuratora oświaty o uznaniu dokumentów do końca pierwszego semestru studiów.

Jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji.

Skany dokumentów należy przesłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do 1 października.

Nostryfikację świadectw dojrzałości przeprowadzają w Polsce wojewódzkie kuratoria oświaty.
Dla Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej takim kuratorium jest:

Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
telefon: 815385200, fax: 815385230, 815385265
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje na temat nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

https://www.kuratorium.lublin.pl/  


Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim (studia licencjackie):

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dokument /certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo z Przychodni Medycyny Pracy. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK 


Ważne!
W chwili rozpoczęcia nauki student musi posiadać bieżący dokument potwierdzający szczepienie HBS w razie braku dokumentu możliwe jest zaszczepienie w Polsce. Szacunkowy koszt szczepienia 80 zł za jedna dawkę. Szczepienie zawiera 3 dawki.

Opłaty za studia

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3000 EURO za rok studiów.

Stypendium

Student nie może ubiegać się o inne stypendia uczelniane.

Znajomość języka angielskiego

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim powinien wykazać znajomość języka angielskiego na poziome B2 lub wyższym, potwierdzony certyfikatem.

Zakwaterowanie w Domu Studenta PSW

 

http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/dom-studenta/8629-zakwaterowanie-w-domu-studenta-psw-2018-19

piątek, 17 marca 2017 11:01 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 09:19 Wpisany przez Marek Kowalczyk