Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w górach na nartach zjazdowych na okres kursu,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń,
- posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień,),  

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:
1. Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgoszeniowy_KIN.pdf
2. Świadectwo ukończenia min. szkoły średniej lub dokument potwierdzający wykształcenie wyższe ( xerokopia + oryginał do wglądu)
3. Oświadczenie o stanie zdrowia
4. Dowód wpłaty zaliczki w wys. 500 zł, bądź całej kwoty  (nr konta: Bank Zachodni WBK o/Biała Podlaska

    r-ek nr 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA).
5. Fotografia do legitymacji 3,5x4, cm x 2 szt.

 

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 266R, bądź listownie na adres:

AKADEMICKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 99 60, 83 344 99 62

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.