Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych studiów wyższych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi.

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej.

Cele szczegółowe:
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
 • kształtowanie umiejętności  organizowania pracy z dziećmi w ramach edukacji zintegrowanej w klasach I-III;
 • poznanie podstawowych wiadomości i umiejętności z  informatyki niezbędnych do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym;
 • przygotowanie słuchaczy do wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
 • przygotowanie słuchaczy do realizowania diagnozy pedagogicznej i radzenia z trudnościami szkolnymi;
 • przygotowanie do radzenia sobie z problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

Uzyskane kwalifikacje:
Ukończenie studiów pozwoli słuchaczom uzyskać kwalifikacje do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych na etapie nauczania w klasach I-III zreformowanej szkoły podstawowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Tematyka zajęć:

 • podstawy edukacji i wychowania w klasach I-III;
 • podstawy współczesnej dydaktyki;
 • podstawy psychologii i rozwoju dziecka; 
 • metody diagnozowania osiągnięć szkolnych;
 • metody terapii pedagogicznej;
 • podstawy logopedii;
 • zagadnienia z zakresu siedmiu metodyk stanowiących podstawę kształcenia integralnego;
 • wykorzystanie programów multimedialnych w pracy z uczniami klas I-III;
 • edukacja zdrowotna i ratownictwo przedmedyczne.


Kadra dydaktyczna:

 • dr Beata Wołosiuk - kierownik Zakładu Pedagogiki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Stanisława Nazaruk - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Helena Konowalu - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Joanna Waszczuk - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Anna Ślifirczyk - kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Ewa Pawłowicz - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Marta Borys - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Sebastian Sobczuk - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr Piotr Zdunkiewicz - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • mgr Edyta Borys-Frończuk - psycholog, nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • mgr Anetta Roszkowska - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • mgr Anna Wakulska - nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej w Białej Podlaskiej;
 • mgr Wiesława Wieliczka;
 • mgr Marcin Ślósarski - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej;
 • mgr Marcin Szwed - nauczyciel w ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej.


 
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego, kurs kwalifikacyjny lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).
 • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).


Organizacja i zaliczenie studiów:

 • Studia podyplomowe są odpłatne.
 • Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów określonych planem studiów podyplomowych, odbycie praktyki pedagogicznej, przedłożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.


Czas trwania:
3 semestry

Ilość godzin: 350 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej

Liczba miejsc: 30

Koordynator: dr Stanisława Nazaruk

Odpłatność: czesne - 1300 zł/semestr

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2016 r.