Adresaci studiów

Oferta kierowana jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za inwestycje i gospodarowanie przestrzenią oraz gospodarkę niskoemisyjną, doradców w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, przedsiębiorców prywatnych i pracowników firm komunalnych, nauczycieli, rolników w szczególności prowadzących gospodarstwa towarowe, pracowników funduszy ekologicznych oraz innych osób zainteresowane energetyką prosumencką.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o odnawialnych źródłach energii (OZE) a w szczególności produkcji energii użytkowej (elektryczność, ciepło), wsparcia finansowego inwestycji ze środków publicznych, efektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych jak również energetyki rozproszonej na bazie unijnych i polskich uwarunkowań prawnych.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną a także praktyczną z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł w produkcji energii. Potrafi wskazać i wykorzystać najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych, również w ramach partnerstw, obliczyć efektywność ekonomiczną inwestycji, przygotować wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia oraz określić skutki środowiskowe i ekonomiczne inwestycji w OZE. Będzie kreatorem polityki energetycznym na poziomie lokalnym. Powyższe kwalifikacje umożliwią podjęcie bądź tez kontynuowanie pracy w samorządach lokalnych, szkołach, centrach doradczych, funduszach, fundacjach.

Program studiów obejmuje m. in. następujące przedmioty:

Podstawy prawne wykorzystania OZE
Technologie wykorzystania OZE
Ocena zasobów OZE dla potrzeb planowanych inwestycji
Aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wykorzystania OZE
Szkolenie BHP
Źródła finansowania
Podstawy zarządzania projektami z zakresu OZE
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Ocena efektów ekologicznych
Spółdzielnie energetyczne

 

Kadra dydaktyczna

dr Piotr Zaręba- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr Agnieszka Cyburt- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr Łukasz Zbucki- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko- nauczyciel akademicki- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Piotr Kociubiński- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr hab. Piotr Gradziuk- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej

mgr Anna Us- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
mgr Arnold Rabiega

Koordynator studiów podyplomowych- dr hab. Piotr Gradziuk

Nadzór merytoryczny- prof. dr hab. Bogdan Kościk

Typ studiów- studia podyplomowe

Wymiar godzinowy- 156 godziny

Ilość semestrów - 2

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.

Ilość miejsc - 15

Opłaty za studia- 1600 zł.- czesne/semestr

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  1.  Internetowa Rejestracja Kandydatów
  2. Złożenie wymaganych dokumentów:
  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia, 
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).