OZE-10-2018-slider

 

Adresaci studiów

Oferta kierowana jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za inwestycje i gospodarowanie przestrzenią oraz gospodarkę niskoemisyjną, doradców w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, przedsiębiorców prywatnych i pracowników firm komunalnych, nauczycieli, rolników w szczególności prowadzących gospodarstwa towarowe, pracowników funduszy ekologicznych oraz innych osób zainteresowane energetyką prosumencką.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o odnawialnych źródłach energii (OZE) a w szczególności produkcji energii użytkowej (elektryczność, ciepło), wsparcia finansowego inwestycji ze środków publicznych, efektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych jak również energetyki rozproszonej na bazie unijnych i polskich uwarunkowań prawnych.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną a także praktyczną z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł w produkcji energii. Potrafi wskazać i wykorzystać najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych, również w ramach partnerstw, obliczyć efektywność ekonomiczną inwestycji, przygotować wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia oraz określić skutki środowiskowe i ekonomiczne inwestycji w OZE. Będzie kreatorem polityki energetycznym na poziomie lokalnym. Powyższe kwalifikacje umożliwią podjęcie bądź tez kontynuowanie pracy w samorządach lokalnych, szkołach, centrach doradczych, funduszach, fundacjach.

Program studiów obejmuje m. in. następujące przedmioty:

 • Dokumenty i akty prawne regulujące zagadnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz produkcji energii przez prosumentów
 • Stan i perspektywy wykorzystania OZE w Polsce
 • Zarządzanie energetyką na poziomie lokalnym
 • Rozwój zrównoważony i biogospodarka a odnawialne źródła energii
 • Odnawialne źródła energii w planowaniu przestrzennym
 • Odnawialne źródła energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej województwa lubelskiego
 • Partnerstwa publiczno- prywatne w energetyce
 • Źródła wsparcia finansowego inwestycji wykorzystujących OZE ze środków publicznych
 • Praktyczne aspekty korzystania z kredytu komercyjnego na inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii 
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie przykładowej inwestycji w OZE
 • Wskaźniki kompleksowej analizy ekonomicznej inwestycji w odnawialne źródła energii

 

Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
prof. dr hab. Bogdan Kościk- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr hab. Piotr Gradziuk- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr hab. Anna Haładyj- nauczyciel akademicki- Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr inż. Kajetan Kościk- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko- nauczyciel akademicki- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Andrzej Raczkowski- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
dr Teresa Szot-Gabryś- nauczyciel akademicki- Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
mgr inż. Monika Jarosz-Hadam- nauczyciel akademicki- PSW w Białej Podlaskiej
mgr inż. Henryk Palak- prezes zarządu w Eco-energia Sp. z o. o.
mgr Piotr Dragan- wójt gminy Wisznice
mgr Małgorzata Gałczyńska- Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny


Koordynator studiów podyplomowych- mgr inż. Anna Us

Nadzór merytoryczny- prof. dr hab. Bogdan Kościk

Typ studiów- studia podyplomowe

Wymiar godzinowy- 172 godziny

Ilość semestrów - 2

Rozpoczęcie zajęć - październik 2018 r.

Ilość miejsc - 15

Opłaty za studia- 100 zł- opłata rekrutacyjna, 1500 zł.- czesne/semestr

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1.  Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)

OZE-10-2018