Rachunkowo_i_audyt_2

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych, zainteresowanych prowadzeniem finansowej obsługi podmiotów sektora prywatnego i publicznego, a także dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Cel studiów

 • zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych
 • poznanie zasad rachunkowości budżetowej
 • zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu audytu finansowego
 • poznanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych obszarach ewidencji gospodarczej oraz metod sporządzania
  i wstępnej analizy sprawozdań finansowych
 • zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których wiedza z tego zakresu jest ważna
 • nabycie umiejętności zastosowania rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki związanej z badaniem sprawozdań finansowych
 • zapoznanie z prawnymi regulacjami dotyczącymi rachunkowości i audytu
 • poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków
 • poznanie programów komputerowymi wykorzystywanych w rachunkowości i analizie finansowej
 • kształtowanie cech: samodzielności, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami  etyki zawodu księgowego

 
Program studiów

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Analiza finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa i księgi rachunkowe
 • Prawo finansowe
 • Controlling finansowy
 • Rewizja finansowa
 • Audyt finansowy sektora publicznego
 • Prawo podatkowe
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
   


Kadra dydaktyczna

zdjcie_do_prezentacji_naukowej-_1_Agnieszka

 

dr Agnieszka Gałecka ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - koordynator studiów podyplomowych rachunkowość i audyt finansowy. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Adiunkt w zakładzie Finansów i Rachunkowości Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Doświadczony wykładowca akademicki na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych specjalizujący się w tematyce rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i analizy finansowej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, kierownik i wykonawca projektów badawczych, promotor i recenzent ponad 100 prac dyplomowych. Członek zespołu zarządzającego projektem „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” oraz zespołu zarządzającego projektem „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią związane m.in. z zarządzaniem jednostką gospodarczą, jej finansami i zasobami ludzkimi, opracowywaniem i realizowaniem planów finansowych, sporządzaniem rachunku kosztów, bieżącą analizą i oceną sytuacji finansowej.

 

Ewa_Dabrowska1

mgr Ewa Dąbrowska - główna księgowa,  szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości. Posiada certyfikat księgowy - świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykładowca z wieloletnią praktyką

Photo_A._Cyburt_PhD_zmiana_rozmiarw

dr Agnieszka Cyburt – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, ukończone studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik i członek wielu projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych w kraju i za granicą. Prowadziła zajęcia na uczelniach zagranicznych, m.in. w ramach udziału w międzynarodowym zespole projektowym, który uzyskał wsparcie z programu Jean Monnet. Współpracowała z NBP w ramach projektów edukacji ekonomicznej. Odbyła staż dydaktyczny w University College London będąc uczestnikiem projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów samorządowych. Były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej i obecny audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych. 

mgr Teresa Janicka-Michalak - wieloletni praktyk gospodarczy w dziedzinie bankowości i finansów. Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS oraz edycji studiów podyplomowych "Windykacja Należności" i "Menedżersko - Bankowego" w zakresie zarządzania i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ekspert w zakresie trudnych negocjacji w odzyskiwaniu należności. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu należnościami sektora bankowego i sektora Skarbu Państwa. Zdobyta wiedza na licznych kursach i szkoleniach z zakresu prawidłowości gospodarowania środkami pieniężnymi, przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej i zasad rachunkowości, pozwala na wykorzystanie jej w praktyce, tj. w opracowywaniu raportów zarządczych, sprawozdań finansowych jak również jest użyteczna w procesach zarządzania należnościami oraz bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją w przestrzeni cyfrowej. Dyplomowany Trener Biznesu Metodologii SET specjalizujący się w stosowaniu w procesie negocjacyjnym technik komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki niewerbalnej. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

dr Piotr Kociubiński - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym również obronił pracę doktorską o temacie „Konstytucyjnoprawna problematyka powojennych przekształceń własnościowych i ich skutków”. Adwokat od 2012 r., członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Doradzał w szczególności przy emisji obligacji, zawieraniu umów o roboty budowlane, koordynował realizację projektu budowy i uruchomienia biogazowni. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, cywilnych, jak i administracyjnych, w tym przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował również krajowego inwestora w postępowaniu polubownym w sprawie dotyczącej sporu wynikającego z umowy o roboty budowlane sporządzonej w oparciu
o reguły FIDIC.

 

mgr Dorota Gołofit - praktyk, główna księgowa

Wymiar godzinowy - 178 godzin wykładów, ćwiczeń i laboratoriów

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30  

Czesne - 1700 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów

 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)