Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunku Pedagogika, Socjologia, Psychologia, Nauki o Rodzinie, Praca socjalna lub posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku studiów magisterskich lub zawodowych.


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

 Studia nadają kwalifikacje do pracy z rodziną, uprawniają do pracy w ośrodkach pomocy społecznej (GOPS, MOPS) w powiatowych centrach pomocy rodzinie, samorządowych instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem i poradnictwem rodzinnym a także w innych instytucjach działających w systemie pomocy dziecku i rodzinie. 

Program studiów

 • Pedagogika ogólna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie
 • Zadania i metodyka pracy asystenta rodziny, ograniczenia w wykonywaniu zadań
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Podstawy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego administracyjnego i karnego
 • Mediacje w rodzinie
 • Analiza potrzeb i problemów rodziny
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Dziecko z trudnościami wychowawczymi w rodzinie
 • Pedagogika rodziny
 • Prawne podstawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Edukacja zdrowotna
 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Współpraca asystenta rodziny ze środowiskiem i instytucjami
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych 


Kadra dydaktyczna

 • dr Beata Wołosiuk - kierownik Zakładu Pedagogiki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Stanisława Nazaruk - nauczyciel akademicki w PSW w białej Podlaskiej
 • dr Helena Konovaluk-Nikitin - nauczyciel akademicki w PSW w białej Podlaskiej
 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki w PSW w białej Podlaskiej
 • dr Joanna Waszczuk - nauczyciel akademicki w PSW w białej Podlaskiej
 • dr Anna Ślifirczyk - kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego w PSW w Bialej Podlaskiej
 • dr Sebastian Sobczuk - nauczyciel akademicki w PSW w białej Podlaskiej
 • dr Piotr Zdunkiewicz -nauczyciel akademicki w PSW w białej Podlaskiej
 • mgr Edyta Borys-Frończuk - psycholog, nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Anetta Roszkowska - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej


Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk

Wymiar godzinowy - 285 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 20

Opłaty za studia - czesne / semestr - 1300 zł

Rozpoczęcie zajęć -  listopad 2020 r.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu)