Adresaci studiów


Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż Rolnictwo.

Skierowane są w szczególności do osób:

 • które chcą zdobyć nową specjalność zawodową i nabyć kwalifikacje rolnicze,
 • które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach związanych z branżą rolniczą, takich, jak np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Urzędy Gminne,

osób, którym uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na nabycie uprawnień i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego i umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.


Cel studiów

Studia podyplomowe stanowią propozycję uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu szeroko rozumianej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pozwalają na uzyskanie wykształcenia rolniczego przez absolwentów nierolniczych studiów wyższych.  Przygotowują do organizacji rolnictwa ekologicznego oraz projektowania ogrodów i terenów zielonych.


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i projektowania terenów zielonych.  Nabywają kwalifikacje  rolnicze.

Kadra dydaktyczna
prof. dr hab. Stanisław Kondracki
prof. dr hab. Stefan Russel
dr inż. Alicja Baranowska
dr Anna Nieróbca
dr inż. Daniel Rogoźnicki
mgr Katarzyna Zajdel
mgr inż Klaudia Wołyńczuk
mgr inż. Katarzyna Łącka
mgr inż Joanna Żarkiewicz
 
Program studiów

Program studiów obejmuje wybrane zagadnienia między innymi z takich przedmiotów, jak:

 • Techniki diagnostyczne w nowoczesnym rolnictwie
 • Podstawy gleboznawstwa i uprawy roślin
 • Fizjologia roślin i mikrobiologia
 • Podstawy rozrodu i żywienia zwierząt
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Ekonomika rolnictwa
 • Technologia produkcji rolniczej
 • Ochrona roślin
 • Wykorzystanie funduszy unijnych
 • Prawo gospodarcze i rolne
 • Użytkowanie roślin ozdobnych
 • Projektowanie ogrodów i terenów zielonych


Koordynator studiów podyplomowych - dr inż. Alicja Baranowska  

Wymiar godzinowy - 206 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania  - 2 semestry

Ilość niejsc - 30 

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 100 zł; czesne / semestr  - 1400 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik 2019 r.

 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia
 • dowód osobity (do wglądu)
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)

 

 

poniedziałek, 04 października 2010 21:11 Poprawiony: środa, 04 grudnia 2019 09:45 Wpisany przez Andrzej Borodijuk