Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza do aplikowania na Wakacyjny Staż Studencki !

Zachęcamy studentów, którzy chcieliby przez miesiąc współpracować z analitykami wykonującymi zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP i Szefa BBN. Gotowych zdobyć doświadczenie i  kompetencje na najwyższym szczeblu administracji państwowej,
a także wykonać pierwszy krok w drodze do podjęcia kariery zawodowej.

Kandydaci mogą aplikować m.in. do Archiwum BBN, a główne zadania stażysty będą polegały na:

·       porządkowaniu dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. A oraz dokumentacji kat. B;

·       tworzeniu teczek akt spraw wg kolejności symboli haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu akt;

·       ułożeniu w obrębie teczki akt spraw w kolejności numerów spraw, a w ramach sprawy ułożenie pism w układzie chronologicznym, umieszczeniu akt spraw w teczkach tekturowych, usuwaniu części metalowych, numerowaniu stron akt, przesznurowaniu akt oraz opisaniu wg obowiązującego wzoru;

·       przygotowaniu i dołączeniu do teczek spraw wydruków spisów spraw;

·       rejestracji spisów zdawczo – odbiorczych w ewidencji archiwum BBN oraz nadanie sygnatur;

·       przygotowanie dokumentacji do brakowania;

·       pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności archiwum.

Przykładowe kierunki studiów:

·       archiwistyka, administracja, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia.

Wymagane kompetencje:

·       znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

·       bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

·       komunikatywność;

·       sumienność,

·       jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,

·       punktualność.

* * *

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 28 kwietnia 2019 r.

Staż poprzedzony jest procesem rekrutacyjnym. Na egzamin, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów zaproszonych zostanie kilkudziesięciu wybranych w procesie kwalifikacyjnym. Warunkiem koniecznym jest studiowanie przynajmniej na trzecim roku oraz posiadanie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów na poziomie powyżej 4,0. Egzamin będzie się składał z pisemnego testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

czwartek, 25 kwietnia 2019 12:58 Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2019 13:35 Wpisany przez Anna Siedlecka