Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowane jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Każdy student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz ankiety absolwenta PSW, zawierającej blok pytań dotyczących m.in. oceny jakości zdobytego wykształcenia na studiach, organizacji oraz warunków studiowania czy przygotowania do pracy zawodowej. Analizie poddana jest również sytuacja zawodowa absolwentów w okresie do 5 lat od momentu ukończenia studiów.

Zarówno deklaracja zgody jak i ankieta abolwenta PSW, dostępne są w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier i tam należy je złożyć wraz z kartą obiegową. Za przeprowadzenie badań oraz tworzenie baz danych z monitoringu odpowiedzialna jest Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier. Zbierane i przechowywane są wyłącznie te dane, które są niezbędne do monitorowania karier zawodowych absolwentów. Absolwent ma prawo cofnąć zgodę na udział w badaniu. Oświadczenie powinno posiadać formę pisemną i zostać złożone w SPSiBK. W takiej sytuacji pracownik SPSiBK usuwa dane osobowe z bazy absolwentów.

Kolejnym etapem badań jest ankieta przeprowadzana po roku, trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów. Absolwenci otrzymują ankiety drogą mailową i wypełniają je w systemie zapewniającym anonimowość.

Otrzymywane dane przekazywane są do Senackiej Komisji Jakości Kształcenia, która opracowuje raport z badań. Wnioski płynące z raportu pozwalają ustalić efektywność kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. Stanowią rekomendacje mające wpływ na dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

 

czwartek, 15 stycznia 2015 08:52 Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2019 07:59 Wpisany przez Anna Bogusz