Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier wykonuje zadania pomocnicze związane z planowaniem, organizacją i realizacją praktyk, studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Celem praktyk w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II jest:
- przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem kształcenia;
- poznanie zasad organizacji i funkcjonowania zakładów pracy;
- zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych;
- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym między innymi umiejętności analitycznych, organizacyjnych, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, kształtowania właściwych postaw a także przygotowania do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poznanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych; kształtowanie kultury i organizacji pracy odpowiadającej współczesnym tendencjom;
- praktyczna weryfikacja wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych zdobytych w czasie studiów;
- zebranie materiałów do pracy dyplomowej;

Szczegółowe cele i zakres praktyki określają programy praktyk danego kierunku / specjalności, kształtując odmienny charakter, organizację i przebieg praktyk. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w specyfice praktyk zarysowanych wyraźnie na takich kierunkach jak: Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne, Filologia, na której studia wyższe zawodowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej). Stąd praktyki pedagogiczne w wymiarze 180 godzin mają następujące formy: praktyk pedagogiczno - psychologicznych, obserwacji lekcji, praktyki zblokowanej, zarówno na specjalności głównej jak i dodatkowej. W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej praktyki prowadzone są w systemie semestralnym, śródrocznym, wakacyjnym, ciągłym oraz mieszanym i jako integralna część procesu kształcenia podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk określa Regulamin Studiów wraz z Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, którego integralną częścią są programy praktyk. Nadzór dydaktyczno - wychowawczy nad praktykami sprawują opiekunowie praktyk, wyznaczeni przez Rektora na wniosek Dyrektora Instytutu, którzy jako przedstawiciele Uczelni są przełożonymi studentów odbywających praktyki.

Misją Biura Karier jest wspieranie i promowanie Studentów oraz Absolwentów, aktywizowanie i kształcenie umiejętności przydatnych na rynku pracy, a także pomoc w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych oraz inspirowanie do rozwoju, wychodząc poza utarte schematy.

Biuro Karier istnieje po to, by pomóc studentom wejść na rynek pracy i efektywnie na nim funkcjonować.

Zadania i działalność Biura Karier:

 • doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne 
 • warsztaty i szkolenia kładące nacisk na rozwój kompetencji społecznych i innych niezbędnych na rynku pracy 
 • dystrybucja ofert pracy, praktyk, staży oraz wolontariatu
 • organizacja praktyk poza tokiem studiów 
 • organizacja spotkań z pracodawcami oraz prezentacji firm na Uczelni
 • organizacja Targów Pracy i Praktyk
 • monitorowanie losów zawodowych Absolwentów
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji, wydawnictw oraz materiałów informacyjnych o tematyce związanej z rozwojem osobistym i zawodowym oraz poruszaniem się po rynku pracy
 • bieżąca współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy.

 

Usługi świadczone przez Biuro Karier są bezpłatne.

 

Do pobrania:

 ANKIETA_POSZUKUJĄCEGO_PRACY_wzór.doc

 ANKIETA_POSZUKUJĄCEGO_PRACY_wzór.pdf

 • Zachęcamy do uzupełnienia ankiety poszukującego pracy, co usprawni proces poszukiwania odpowiednich dla Państwa ofert pracy
 • Prosimy o wydruk uzupełnionej ankiety, dokonanie własnoręcznego podpisu, następnie zaś zeskanowanie i przesłanie jej drogą e-mailową / lub dostarczenie jej osobiście do Biura Karier
 • W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.