Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zatrudni osobę na stanowisko:

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
w wymiarze 1 / 2 etatu

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)
 • złożenie, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w CV proszę zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”);
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

(druk do pobrania na stronie:  http://bip.pswbp.pl/?cid=142).


Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Uczelni,

w terminie do dnia 11.12.2019 r.

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów z którymi nie zostanie podpisana umowa zostaną zniszczone.

wtorek, 26 listopada 2019 10:14 Poprawiony: wtorek, 26 listopada 2019 11:07 Wpisany przez Marek Kowalczyk