UWAGA!!!

ZDALNE PRAKTYKI

W związku z zaistniałą sytuacją, uniemożliwiającą realizowanie praktyk studenckich w formie tradycyjnej, informujemy, że w sytuacjach, kiedy jest to uzasadnione i racjonalne, istnieje możliwość odbywania praktyk z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Aby rozpocząć praktykę, należy uzyskać zgodę Zakładu pracy na możliwość realizacji praktyk (całości lub ich części) w ww. formie, akceptacje uczelnianego opiekuna praktyk oraz dopełnić formalności  patrz TUTAJ

Studenci proszeni są o systematyczne śledzenie strony internetowej uczelni z uwagi na możliwość ukazywania się kolejnych komunikatów w sprawie realizacji praktyk, a w przypadku pytań i niejasności oraz ustalenia form pracy i sposobu osiągnięcia zakładanych w programie praktyki efektów uczenia się - o kontakt z uczelnianymi opiekunami praktyk oraz Sekcją Praktyk Studenkich i Biura Karier.

UWAGA!!!

  1. Studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności. Część zajęć lub grup zajęć, o których mowa powyżej, może zostać zaliczona na podstawie zaświadczenia, wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

  2. Od 15.04.2020 r., wznowieniu ulega realizacja praktyki zawodowej 1 na studiach I stopnia (II rok studiów na kierunku Filologia, specjalność nauczycielska) oraz praktyki specjalnościowej 1 na studiach II stopnia (I rok studiów na kierunku Filologia angielska, specjalność nauczycielska). Praktyki będą odbywały się  w formie zdalnej, poprzez dołączenie studentów poszczególnych grup do lekcji prowadzonych przez opiekunów zakładowych, z wykorzystaniem technik pracy online.

 

środa, 08 kwietnia 2020 00:44 Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 09:15 Wpisany przez Anna Bogusz