STYPENDIA_KIERUNKI_MEDYCZNE_strona

To już ostatnie dni na składanie wniosków!

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2022/2023.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach medycznych na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków trwać będzie do 20 września 2022 r.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
  2. nie powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
  4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  5. zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od:
    1. uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra, uprawniających do wykonywania zawodu medycznego,
    2. uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra oraz złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu medycznego.

Link do ogłoszenia:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunkach-medycznych-z-wylaczeniem-kierunku-lekarskiego-w-roku-akademickim-20222023.html

link do Regulaminu:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/regulamin-przyznawania-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunkach-medycznych-z-wylaczeniem-kierunku-lekarskiego.html

piątek, 16 września 2022 13:48 Poprawiony: piątek, 16 września 2022 13:50 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz

Ogólne