Do postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia (lic., inż.) i jednolite magisterskie może być dopuszczona osoba, która posiada: 

 • świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”. tj. od 2005 r.,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury” tj. do 2004 r. włącznie,
 • certyfikat Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate (IB),
 • świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce. 


Do postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia (mgr) może być dopuszczona osoba, która posiada: 

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich  lub także uzupełniających studiów II stopnia  (magisterskich).1. ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

W celu rejestracji w IRK kandydat:

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne na stronie https://irk.pswbp.pl/, za pomocą aktywnego adresu email oraz wybranego przez siebie hasła,
 • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych, w tym podaje dane o dokumencie uprawniającym go do podjęcia studiów (np. świadectwie dojrzałości, dyplomie ukończenia studiów),
 • podaje wymagane przedmioty zdawane na maturze, ich poziomy oraz wyniki egzaminów, 
 • dokonuje wyboru kierunku studiów,
 • wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne subkonto bankowe wygenerowane w systemie IRK, odrębnie na każdy kierunek studiów.

UWAGA!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych (wyborze kierunku studiów) oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrany kierunek studiów oraz uzyskaniu przez PSW potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na subkonto bankowe przypisane do wybranego kierunku studiów. 

Osobiste konto rejestracyjne kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów służy do: 

 • wpisywania i potwierdzenia przez kandydata jego danych osobowych,
 • wyboru kierunku oraz trybu studiów,
 • przekazywania kandydatowi przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną informacji dotyczących: wyników poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, zmiany pozycji kandydata na liście rankingowej, terminu i miejsca składania dokumentów, itp.

UWAGA!
Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

2. DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 • opłata rekrutacyjna na każdy wybrany kierunek studiów wynosi 85 zł,
 • opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł i można ją wnieść po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną niezwłocznie po wybraniu kierunku studiów, 
 • opłatę można wnieść online z systemu IRK, dostępne metody to: karta Visa lub Mastercard, BLIK lub szbyki przelew bankowy (prowizja operatora - 1 zł)
 • opłatę można wnieść również tradycyjnym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na indywidualny numer subkonta kandydata, wygenerowany przez system IRK, odrębnie dla każdego wybranego kierunku studiów,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem wydrukowania podania o przyjęcie na studia,
 • w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata) należy ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

3. ZŁÓŻ DOKUMENTY

Kandydat, w celu przyjęcia na studia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, komplet dokumentów zamieszczonych w wykazie dostępnym w zakładce Wymagane dokumenty.


4. JESTEŚ JUŻ STUDENTEM - SPRAWDŹ WYNIKI W IRK

 • na podstawie wyników wszystkich kandydatów tworzy się w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów jedną listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku/specjalności,
 • kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego (w tym o statusie „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”) na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK,
 • osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc, będą zakwalifikowane,
 • osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania się limitu miejsc, stanowią tzw. grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

UWAGA!
DECYZJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA będzie podjęta przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, po dostarczeniu przez kandydata posiadającego status „zakwalifikowany” wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, wynikającym z terminarza rekrutacyjnego.

*kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez MEiN