Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia (lic., inż.) i jednolite magisterskie może być dopuszczona osoba, która posiada: 

 • świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”. tj. od 2005 r.,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury” tj. do 2004 r. włącznie,
 • certyfikat Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate (IB),
 • świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce. 


Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia (mgr) może być dopuszczona osoba, która posiada: 

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich  lub także uzupełniających studiów II stopnia  (magisterskich).1. ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

W celu rejestracji w IRK kandydat:

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne na stronie https://irk.akademiabialska.pl/, za pomocą aktywnego adresu email oraz wybranego przez siebie hasła,
 • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych, w tym podaje dane o dokumencie uprawniającym go do podjęcia studiów (np. świadectwie dojrzałości, dyplomie ukończenia studiów),
 • podaje wymagane przedmioty zdawane na maturze, ich poziomy oraz wyniki egzaminów, 
 • dokonuje wyboru kierunku studiów

UWAGA!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów.

Osobiste konto rejestracyjne kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów służy do: 

 • wpisywania i potwierdzenia przez kandydata jego danych osobowych,
 • wyboru kierunku oraz trybu studiów,
 • przekazywania kandydatowi przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną informacji dotyczących: wyników poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, zmiany pozycji kandydata na liście rankingowej, terminu i miejsca składania dokumentów, itp.

UWAGA!
Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

2. ZŁÓŻ DOKUMENTY

Kandydat, w celu przyjęcia na studia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, komplet dokumentów zamieszczonych w wykazie dostępnym w zakładce Wymagane dokumenty.


3. JESTEŚ JUŻ STUDENTEM - SPRAWDŹ WYNIKI W IRK

 • kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego (w tym o statusie „Przyjęty” lub „Nieprzyjęty") na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK,

UWAGA!
DECYZJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA będzie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną, po dostarczeniu przez kandydata posiadającego status „Zakwalifikowany” wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, wynikającym z terminarza rekrutacyjnego.

Mogą Cię zainteresować: