REGULAMINY ORAZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK PILOTAŻOWYCH

 

 Regulamin Fizjoterapia

 Zakładane efekty kształcenia Fizjoterapia

 Sposób weryfikacji efektów kształcenia Fizjoterapia

 

 Regulamin Socjologia

 Zakładane efekty kształcenia Socjologia

 Sposób weryfikacji efektów kształcenia Socjologia

 

 Regulamin Mechanika i budowa maszyn

 Zakładane efekty kształcenia Mechanika i budowa maszyn

 Sposób weryfikacji efektów kształcenia Mechanika i budowa maszyn

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Praktyki pedagogiczne  (studenci III roku)

 Regulamin P Filologia

 Zakładane efekty kształcenia P Filologia

 Sposób weryfikacji efektów kształcenia P Filologia

Praktyki translatoryczno-administracyjne (studenci II roku)

 Regulamin TA Filologia

 Zakładane efekty kształcenia TA Filologia

 Sposób weryfikacji efektów kształcenia TA Filologia

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW PRAKTYK PILOTAŻOWYCH (IDENTYCZNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW)

 Z1 Arkusz PPZ    - pierwsza stronę wyplenia sie na początku praktyki pilotażowej

 Z2 Karta pracy praktykanta  – składana co miesiąc rozliczeniowy do Biura Projektu; miesiąc rozliczeniowy to 160h praktyki

 Z3 Szczegółowy program PPZ  - składana przed rozpoczęciem praktyki (opracowany porozumieniu z UOP oraz ZOP)

 Z4 Szczegółowy harmonogram PPZ  - składany przed rozpoczęciem praktyki (opracowany porozumieniu z UOP oraz ZOP)

 Z5 Dziennik PPZ (pierwsza strona)  -wypełnia student (obowiązuje w trakcie całej praktyki)

 Z5 Dziennik PPZ  – wypełnia student obowiązuje w trakcie całej praktyki

 Z6 Sprawozdanie praktykanta z PPZ  - opracowuje student w cz. III zwracając uwagę na odniesienie do zakładanych efektów kształcenia

 Z7 Protokół zaliczenia PPZ  - dokument potwierdzający zrealizowanie praktyk (wypełnia Komisja zaliczająca praktykę)

 Z8 Oceny dla PPZ  - (wypełnia Komisja zaliczająca praktykę) dokument zawierający oceny cząstkowe studenta (Powinien być w zakresie  treści efektów kształcenia i sposobu ich weryfikacji dostosowany do regulaminów  poszczególnych kierunkach zgodnie z dołączona TAB 3)

 Regulamin przyznawania świadczeń materialnych

 Zał. 1 - Karta pracy praktykanta

 Zał 2 - Wniosek rozliczający koszty dodatkowe

Składany wraz z załącznikami: faktury, bilety itp. (faktura przedstawiona do rozliczenia powinna zawierać PESEL studenta i powinien być wpisany numer paragonu, oraz adnotację „zapłacono gotówką" lub powinien dostać dostarczony przelew) – składany co miesiąc rozliczeniowy do Biura Projektu; miesiąc rozliczeniowy to 160h praktyki

 Zał. 3 - Wniosek o przyznanie kosztów dyplomowych

Składany przez osoby, które maja zatwierdzony temat aplikacyjnej pracy dyplomowej

 Zał.4- Wniosek rozliczający koszty dyplomowe

Składany przez osoby przygotowujące aplikacyjną pracę dyplomową po przyznaniu kosztów dyplomowych wraz z załącznikami: faktury, rachunki itp. (faktura przedstawiona do rozliczenia powinna zawierać PESEL studenta i powinien być wpisany numer paragonu, oraz adnotację „zapłacono gotówką" lub powinien dostać dostarczony przelew), zwrot zakupionych materiałów do uczelni – po przygotowaniu pracy dyplomowej , lecz nie później niż 31.08.2018

środa, 25 stycznia 2017 15:02 Poprawiony: czwartek, 01 marca 2018 14:06 Wpisany przez Bernardyna Darecka