All foreign students can apply for health insurance in the National Health Fund (NFZ). The monthly cost of such insurance is approximately PLN 60 per month. Foreigners insured in the National Health Fund are treated on an equal footing with Polish citizens and have the same access to healthcare services and to its financing.

Each foreign student can sign a health insurance contract with the National Health Fund Branch in Biała Podlaska, Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, Tel. 83 34 49 300.

To sign the contract, each foreign student needs:

  • current certificate from the dean's office confirming the student status,
  • passport,
  • certificate from the Biała Podlaska Town Hall confirming the address of temporary residence in the territory of the Republic of Poland (Biała Podlaska Town Hall, Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska)

It is necessary to deliver the signed contract to the Social Insurance Institution (ZUS), Sadowa 23, 21-500 Biała Podlaska, in order to submit the ZUS ZZA form; the form is available on the Social Insurance Institution’s website: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zza.pdf/f3ca3c7f-f406-45b5-ab17-b62fb92ef534)

Each month, the student is required to submit a ZUS DRA form to the Social Insurance Institution, Sadowa 23, 21-500 Biala Podlaska and to pay the insurance premium to the account indicated by the Social Insurance Institution on a regular basis.

In the event of resignation from health insurance, it is advisable to submit to the National Health Fund Branch in Biała Podlaska, Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, APPLICATION FOR DE-REGISTRATION FROM HEALTH INSURANCE.

Free healthcare is provided to citizens of the European Union and EFTA Member States who are subject to compulsory health insurance in their country, provided that they have a certificate of entitlement to treatment in Poland, that is European Health Insurance Card EHIC, or one of the E100 forms or an appropriate portable document.

Students with the Pole's Card or other documents confirming belonging to the Polish nation may be registered for insurance free of charge at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. For this purpose, please contact the PSW bursar’s office, 2nd floor, room no. 366R. The Pole's Card entitles foreign students to free healthcare services, but only in emergencies.

In the event of a sudden illness in the evening, night or on Sundays and public holidays, students can take advantage of 24-hour healthcare at the Hospital Emergency Department on Terebelska Street or call an ambulance.

 


 

Wszyscy studenci obcokrajowcy mogą ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia wynosi ok. 60 zł miesięcznie. Obcokrajowcy ubezpieczeni w NFZ traktowani są równorzędnie z obywatelami polskimi i mają taki sam dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz do jej finansowania.

Każdy student obcokrajowiec może podpisać umowę na ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział NFZ w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska tel. tel. 83 34 49 300.

Do podpisania umowy niezbędne jest:

  • aktualne zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta,
  • paszport,
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta Biała Podlaska potwierdzające adres tymczasowego zamieszkania na terenie RP (Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska)

Z podpisaną umową należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Sadowa 23, 21-500 Biała Podlaska, celem złożenia druku ZUS ZZA druk dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zza.pdf/f3ca3c7f-f406-45b5-ab17-b62fb92ef534)

Student zobowiązany jest do złożenia każdego miesiąca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
ul. Sadowa 23, 21-500 Biała Podlaska druku ZUS DRA oraz należy terminowo opłacić składkę na wskazane przez ZUS konto.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział NFZ w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska WNIOSEK O WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

Darmową opiekę otrzymują obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA
którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w swoim państwie i o ile posiadają poświadczenie uprawnień do leczenia w Polsce tzw. Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ lub jeden z formularzy E100 lub odpowiedni dokument przenośny.

Studenci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego mogą zostać bezpłatnie zgłoszeni do ubezpieczenia przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W tym celu należy skontaktować się z Kwesturą PSW II piętro pok. 366R. Karta Polaka upoważnia do bezpłatnego korzystania z usług systemu ochrony zdrowia jedynie w nagłych przypadkach.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych lub niedzielę i święta studenci mogą skorzystać z całodobowej opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
przy ul. Terebelskiej lub wezwać pogotowie. piątek, 16 kwietnia 2021 08:21 Poprawiony: piątek, 16 kwietnia 2021 08:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk