Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2011/2012

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r., na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2010 r. 2278 zł.

Dochód ten obowiązuje przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) poniedziałek, 26 września 2011 09:14 Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2011 09:22 Wpisany przez Marek Kowalczyk