SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

w roku akademickim 2022/2023 

 (Wyciąg z przepisów prawnych )

 Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest SAMODZIELNY FINANSOWO, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończył 26. rok życia;
b) pozostaje w związku małżeńskim;
c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a   jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,  jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  Obecnie jest to kwota 930,35 zł;

Jeżeli student ubiega się o stypendium jako samodzielny finansowo, składa stosowne oświadczenie (załącznik nr 2) wraz z wnioskiem o stypendium.

 czwartek, 15 września 2022 06:44 Poprawiony: czwartek, 15 września 2022 07:48 Wpisany przez Beata Zdolska