Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne
na rok akademicki 2020/2021

(dochód od 0 do 528 zł.)

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów również cudzoziemców, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 .

UWAGA:

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się jedynie do zapisów np.:

- nie figuruje w ewidencji tutejszego ośrodka,

-  nie pobiera świadczeń z pomocy społecznej,

- tutejszy organ odmawia wydania zaświadczenia

ten fakt uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - komisja odmawia przyznania stypendium.

Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny składając wraz z dokumentacją załącznik nr 11 Regulaminu Świadczeń dla Studentów.

Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

Cudzoziemcy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są do dostarczenia analogicznego zaświadczenia lub decyzji od organu administracji swojego państwa stanowiącego odpowiednik polskich ośrodków pomocy społecznej. Taka decyzja lub zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

wtorek, 22 września 2020 08:11 Poprawiony: wtorek, 22 września 2020 08:22 Wpisany przez Beata Zdolska