DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1/2018 z dnia 30.07.2018 r.

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW do dnia 16.07.2018 r.

Na podstawie:

- art.173 ust.2 i ust.3 oraz art.185 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zm.);

- art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 267);

- Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków studentów PSW złożonych do dnia 16 lipca 2018 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 36/2018 Rektora z dnia 10 lipca 2018) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2018/19 studentom o następujących numerach albumu: 

18114 17941 17652 18635
18703 19089 19467 19335
18763 19476 19284 19807
19457 19602 17935 19031
19293 18638 19377 19553
18800 19415 18791 17679
19551 19541 19545 18147
18988 18687 17956 17671
19795 19550 19701 16563
19653 18092 19321 15470
19540 19684 19451 19521
17921 18845 17949 18805
19406 19960 19389 19404
19519 19338 18996 19693
19851 19554 19308 17685
19266 19560 19322 18982
18626 19558 18661 19511
19828 18957 19737 19332
19267 19607 17674 19537
19568 19773 19780
18836 17151 19559

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 173 i art. 185 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci z w/w nr albumu spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2018/2019.

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w terminie do 07.08.2018 r. składając podanie do Dziekanatu Wydziału p. 266R, 267R lub 268R.

poniedziałek, 30 lipca 2018 08:48 Poprawiony: środa, 01 sierpnia 2018 11:49 Wpisany przez Ewelina Melaniuk