Procedura dokumentacji realizacji praktyk pilotażowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

1. Przygotowanie przez praktykanta, Uczelnianego Opiekuna Praktyk (UOP) i Zakładowego Opiekuna Praktyk (ZOP) dokumentów: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJSZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ – przed rozpoczęciem praktyki

2. Przygotowanie przez praktykanta: ARKUSZ PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ (Arkusz PPZ), DZIENNIK PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ (część1, część2, część3)– obowiązuje w trakcie całej praktyki

3. Dokumentacja potwierdzająca realizację praktyk: KARTA PRACY PRAKTYKANTA NA PILOTAŻOWEJ PRAKTYCE ZAWODOWEJ – składana co miesiąc rozliczeniowy do Biura Projektu; miesiąc rozliczeniowy to 160h praktyki

4. Dokumentacja potwierdzająca zrealizowanie praktyk: PROTOKÓŁ ZALICZENIA PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJSPRAWOZDANIE PRAKTYKANTA Z PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI  ZAWODOWEJ – w ciągu miesiąca od zakończenia praktyk

5. Osoby rozliczające koszty dodatkowe: WNIOSEK ROZLICZAJĄCY KOSZTY DODATKOWE wraz z załącznikami: faktury, bilety itp. (faktura przedstawiona do rozliczenia powinna zawierać PESEL studenta i powinien być wpisany numer paragonu, oraz adnotację „zapłacono gotówką" lub powinien dostać dostarczony przelew) – składany co miesiąc rozliczeniowy do Biura Projektu; miesiąc rozliczeniowy to 160h praktyki

6. Osoby przygotowujące aplikacyjną pracę dyplomową: WNIOSEK O PRZYZNANIE KOSZTÓW DYPLOMOWYCH – składany w trakcie praktyki po zatwierdzeniu tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej

7.Osoby przygotowujące aplikacyjną pracę dyplomową po przyznaniu kosztów dyplomowych: WNIOSEK ROZLICZAJĄCY KOSZTY DYPLOMOWE wraz z załącznikami: faktury, rachunki itp. (faktura przedstawiona do rozliczenia powinna zawierać PESEL studenta i powinien być wpisany numer paragonu, oraz adnotację „zapłacono gotówką" lub powinien dostać dostarczony przelew), zwrot zakupionych materiałów do uczelni – po przygotowaniu pracy dyplomowej , lecz nie później niż 31.05.2018

środa, 25 stycznia 2017 15:02 Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 13:40 Wpisany przez Sławomir Stodulski