O G Ł O S Z E N I E

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

poszukuje specjalisty ds. zamówień publicznych

 

 

Zakres wykonywanych zadań (m.in.):

 • prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie umów, do których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie zawiadomień o udzielenie zamówienia;
 • przygotowywanie protokołów z postepowań;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • ścisła współpraca z innymi komórkami uczelni.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 • dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje z zakresu zamówień publicznych;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym nowelizacji);
 • wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • samodzielność i dokładność w wykonywaniu obowiązków, bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w CV proszę zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych:
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie


(druk do pobrania na stronie:  http://bip.pswbp.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty

należy złożyć w terminie do 05.02.2021 r

listownie na adres Uczelni

z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów z którymi nie zostanie podpisana umowa zostaną zniszczone.

poniedziałek, 18 stycznia 2021 12:26 Poprawiony: poniedziałek, 18 stycznia 2021 12:29 Wpisany przez Marek Kowalczyk