INFORMACJE O PROJEKCIE "PSW – uczelnia z przyszłością" 

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 31.05.2021 r.

Celem głównym projektu jest ulepszenie do maja 2021 roku procesu kształcenia oraz sposobu funkcjonowania PSW w Białej Podlaskiej poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Kształcenia, obejmującego podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki, podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Projekt obejmuje realizację 2 modułów:

  • moduł podnoszenie kompetencji studentów zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.


Moduł podnoszenia kompetencji studentów dotyczy oferty dodatkowych, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych oraz zajęć z pracodawcami. Jego realizacja pozwoli dostosować ofertę kształcenia uczelni do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz potrzeb kompetencyjnych pracodawców, ponieważ umożliwi studentom podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, informatycznych i komunikacyjnych, oczekiwanych przez pracodawców zdefiniowanych na podstawie najnowszych badań ewaluacyjnych i analiz branżowych. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego zawiera szkolenia dla nauczycieli akademickich, dotyczący podniesienia ich umiejętności dydaktycznych, szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej, podnoszące ich umiejętności zarządcze oraz rozbudowę i udoskonalenie narzędzi informatycznych wykorzystywanych na uczelni. Szkolenia z kompetencji dydaktycznych pozwolą zmodernizować warsztat pracy kadry dydaktycznej, wpłyną na jakość przekazywanych studentom w trakcie zajęć treści dydaktycznych, uczynią kształcenie bardziej efektywnym, dostosowanym do potrzeb i oczekiwań studentów. Szkolenia z kompetencji zarządczych pozwolą usprawnić procesy przebiegające na uczelni, wpłyną na poprawę zarządzania komunikacją, danymi, badaniami naukowymi, finansami oraz systemami informatycznymi. Rozbudowa oraz udoskonalenie narzędzi informatycznych pozwoli uczelni na dostosowanie się do zmian dokonujących się w szkolnictwie wyższym. W wyniku realizacji projektu ulepszony zostanie proces kształcenia oraz sposób funkcjonowania PSW. To pozwoli PSW wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną i stać się silnym ośrodkiem dydaktyczno-naukowym.

Wartość projektu: 1 942 930,08 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 884 642,17 zł

 Plakat informacyjny

środa, 04 kwietnia 2018 14:07 Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2018 10:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk