DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW do dnia 15.07.2017 r.

Na podstawie:

-        art.173 ust.2 i ust.3 oraz art.185 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn zm.);

-        art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 267);

-        Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków studentów PSW złożonych do dnia 15 lipca 2017 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 24/2017 Rektora) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2017/18 studentom o następujących numerach albumu:

18114

17941

18850

18942

17571

18845

19031

16586

17174

18661

18035

18181

17104

17921

18681

18901

18328

18635

17977

17162

17149

17935

16759

18985

17160

17983

19086

19026

19059

18791

18427

18975

18763

18156

19089

18988

18817

18805

18416

18972

18736

19084

18703

18742

17654

18971

18836

18963

18687

18492

17774

18147

17680

15470

17934

18800

16563

16571

17188

18491

18493

18999

19118

18957

17631

18479

18478

18986

18982

18516

18626

18169

17151

18092

17956

18996


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 173 i art. 185 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci z w/w nr albumu spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2017/2018.

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w terminie do 07.08.2017 r. składając podanie do Dziekanatu Wydziału p. 266R, 267R lub 268R.

piątek, 28 lipca 2017 10:27 Poprawiony: piątek, 28 lipca 2017 10:35 Wpisany przez Ewelina Melaniuk