Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
OGŁASZA
REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRAKTYKANTÓW

do udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 27 STYCZNIA 2017 R.

logo_do_ogloszen

W rekrutacji mogą wziąć udział studentki i studenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" realizowanego
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik Nr 1), będący obywatelami kraju Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka.

 

Kierunki studiów,
na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
Brakująca liczba Kobiet, biorących udział
w projekcie
Brakująca liczba Mężczyzn, biorących udział w projekcie
Rolnictwo
1
-
Budownictwo
-
3*
1
2*
Informatyka
1
7
Turystyka i Rekreacja
4
3
Filologia – Język Angielski
-
1
Pielęgniarstwo
6
1

* po uzyskaniu zgody MNiSW na zrekrutowanie dodatkowej liczby studentów

Wniosek rekrutacyjny o udział w projekcie (załącznik Nr 2) należy złożyć w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier PSW, lub przesłać drogą pocztową na adres: Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier  PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. do godz. 15.30. z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uzupełniająca na praktykantów PSW- Projekt".

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do uczelni. Wniosek złożony po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83 344 99 29.

 

Załączniki:

 Regulamin_rekrutacji_praktykantów - Załącznik Nr 1

 Wniosek_studenta_o_udział_w_projekcie - Załącznik Nr 2

poniedziałek, 09 stycznia 2017 15:13 Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 12:23 Wpisany przez Sławomir Stodulski