Studenci

Uwaga – uczestnicy projektu „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”.

Zaświadczenia z udziału w projekcie w roku akad.2017/2018 są do odbioru w pok. 151R Biuro Karier.

UWAGA STUDENCI
ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Od 1 października 2018
ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą Wirtualnej Uczelni. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysyłać do uczelni wniosek.
  2. Należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć załączniki, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (umieszczając w skrzynce podawczej znajdującej się na korytarzu obok dziekanatu). 
  3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendia mija 15 października. Student jest zobowiązany do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominięcie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.

Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo

Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nabór trwa do 25 września. Wszytko na temat projektu znajdziecie państwo po adresem:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-projekcie-pj

Uwaga studenci

Wszelkie informacje nt. pracy dyplomowej można znaleźć na stronie internetowej Uczelni
w zakładce – STUDENT – PRACA DYPLOMOWA – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/praca-dyplomowa

Kwestura PSW im. JP II w Białej Podlaskiej przypomina wszystkim studentom o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Uczelni m.in. opłaty za naukę,  warunki, za zakwaterowanie w DOMU STUDENTA itp. Rozliczenia finansowe dostępne są dla każdego studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Ważne!

Studenci, którzy kończą studia i przystępują do egzaminu dyplomowego  są zobowiązani do wniesienia opłaty  za wydanie dyplomu w kwocie 60,00 PLN.  Opłatę za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta przydzielone przez  Uczelnię do rozliczeń finansowych. 

Przychodząc z KARTĄ OBIEGOWĄ do kasy Uczelni p. 365 należy okazać potwierdzenie zapłaty za dyplom w sytuacji gdy wpłata studenta nie została jeszcze zaksięgowana i uwidoczniona w systemie Wirualna Uczelnia.

ZESTAWY ZAGADNIEŃ NA EGZAMINY DYPLOMOWE NA STUDIACH I i II STOPNIA KSZTAŁCENIA:

 BN_I_stopien.pdf

 BN_II_stopien.pdf

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA PSW 2017/2018

W FUTSALU MĘŻCZYZN I KOBIET

Więcej…