Koło naukowe "Clinic"

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego „Clinic”, działałające w Zakładzie Pielęgniarstwa.
Koło ma na celu rozwój naukowy studentów Pielęgniarstwa.

Opiekunami koła są - dr Barbara Sokołowska i dr Diana Piaszczyk

clinic-logo

Od grudnia 2022 w Zakładzie Pielęgniarstwa istnieje Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego "Clinic"

Podstawowymi celami Koła są:

  1. nabycie umiejętności oraz kompetencji przez członków Koła w zakresie diagnozy klinicznej pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia;
  2. pogłębianie wiedzy pielęgniarskiej członków Koła na temat opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą i niesamodzielną;
  3. współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w wydarzeniach związanych z doskonaleniem zawodowym pielęgniarek;
  4. rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, dydaktyczną, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim oraz lokalnym;
  5. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników prac badawczych studentów – członków Koła;
  6. współpraca Koła ze środowiskiem lokalnym szczególnie z placówkami, w których student oraz absolwent kierunku Pielęgniarstwo może znaleźć zatrudnienie;
  7. integracja środowiska studentów kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II;
  8. promocja Uczelni i kierunku Pielęgniarstwo wśród lokalnej społeczności i podmiotów w których studenci jako absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie.

Zapraszamy osoby zainteresowane.

Opiekunowie koła:

Dr B. Sokołowska

Dr. D. Piaszczyk