Warunki zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

§ 1

Warunki ogólne

 1. Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są obowiązkowe w wymiarze 60 godz. (dwa semestry).
 2. Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są zaliczane do grupy treści kształcenia ogólnego i kończą się zaliczeniem z oceną.
 3. Student za zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego nie otrzymuje punktów ECTS.

§ 2

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne jest:
  1. frekwencja na zajęciach
  2. aktywny udział w ćwiczeniach
  3. przygotowanie i przeprowadzenie wskazanego fragmentu zajęć.
 2. Zaliczenie student otrzymuje na ostatnich zajęciach w semestrze.
 3. Studenci, którzy w ostatnich 5 latach uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego na wyższej uczelni mogą uzyskać przepisanie oceny jeśli otrzymali zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne w wymiarze 30 godzin na każdy semestr. Stosowny dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotu należy dostarczyć prowadzącemu w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
 4. Ostateczna decyzja o przepisaniu oceny należy do prowadzącego zajęcia.

§ 3

Odrabianie nieobecności na zajęciach

 1. Każdy student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach.
 2. Krótkotrwałą nieobecność na zajęciach z wychowania fizycznego usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim. Zwolnienie lekarskie należy przedstawić na najbliższych zajęciach. Liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć połowy godzin obowiązujących w danym semestrze.
 3. Każda nieobecność musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia.
 4. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w jednych zajęciach Wychowania Fizycznego.

§ 4

Zwolnienia lekarskie

 1. Student posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie (semestralne bądź roczne) zobowiązany jest dostarczyć je prowadzącemu w terminie do 4 tygodni od rozpoczęcia semestru.
 2. Studenta ze zwolnieniem lekarskim długoterminowym obowiązują zasady zawarte w § 2 i 3 .
 3. Student ze zwolnieniem lekarskim długoterminowym uzyskuje zaliczenie z oceną po przygotowaniu pracy semestralnej na wskazany przez prowadzącego temat.
 4. Nieobecność spowodowana krótkotrwałym zwolnieniem lekarskim musi zostać odrobiona zgodnie z §3.
 5. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma obowiązek dostarczyć dokument do prowadzącego w terminie do 4 tygodni od rozpoczęcia semestru i ustalić z prowadzącym sposób zaliczenia przedmiotu.

§ 5

Przypadki indywidualne

 1. Indywidualne sprawy, przypadki studentów dotyczące zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego a nie uregulowane  w „Warunkach Zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne” rozpatruje Kierownik SWFiS.
czwartek, 09 stycznia 2020 15:08 Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2020 09:30 Wpisany przez Justyna Sadowska