Warunki zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Zgodnie z Regulaminem Studiów
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

§ 1

Warunki ogólne

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe i prowadzone w liczbie godzin przewidzianych planem zajęć dla danego wydziału i kierunku studiów.
 1. Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są zaliczane do grupy treści kształcenia ogólnego i kończą się zaliczeniem z oceną.
 2. Student za zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego nie otrzymuje punktów ECTS.
 3. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy i czyste, zmienione obuwie.
 4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
 5. Studenci zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i na obiekcie sportowym, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu wychowanie fizyczne jest:
  1. frekwencja na zajęciach (obecność na 14 zajęciach)
  2. aktywny udział w ćwiczeniach
 2. Zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne dokonuje prowadzący zajęcia, nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć każdego semestru.

§ 3

Odrabianie nieobecności na zajęciach

 

 1. Student może odrobić usprawiedliwione nieobecności według poniższych zasad:

1.1  Zaległości odrabiać należy w przeciągu dwóch tygodni od jej powstania;

1.2  W ciągu dnia można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.

1.3  W tygodniu można uczestniczyć jedynie w dwóch zajęciach wychowania fizycznego tzn. w jednych obowiązkowych i jednych dodatkowych (odrabianych).

1.4  Odrabianie zajęć powinno odbywać się u swojego prowadzącego po wcześniejszym ustaleniu z nim terminu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego istnieje możliwość odrobienia zajęć u innego nauczyciela (w miarę wolnych miejsc w grupie). Powyższa zgoda potwierdzona jest podpisem prowadzącego na karcie odrabiania zajęć wychowania fizycznego. Bez zgody prowadzącego (potwierdzonej na karcie podpisem) student nie może dołączyć do innej grupy.

1.5  Nieobecność musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru.

 1. Każdy student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach.
 2. Każdą nieobecność na zajęciach z wychowania fizycznego usprawiedliwia się zwolnieniem/zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym. Wymieniony dokument należy przedstawić na kolejnych zajęciach.
 3. W wyjątkowych przypadkach prowadzący może ustalić, w porozumieniu ze studentem, inna formę odrabiania zaległości.

§ 4

Zwolnienia lekarskie

 1. Student posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie (semestralne bądź roczne) zobowiązany jest dostarczyć je prowadzącemu w terminie do 4 tygodni od rozpoczęcia semestru.
 2. Studenta ze zwolnieniem lekarskim długoterminowym obowiązują zasady zawarte w § 2 i 3 za wyjątkiem aktywnego udziału w ćwiczeniach.
 3. Student ze zwolnieniem lekarskim długoterminowym uzyskuje zaliczenie z oceną po zrealizowaniu zadania ustalonego przez prowadzącego.
 4. Nieobecność spowodowana krótkotrwałym zwolnieniem lekarskim musi zostać odrobiona zgodnie z §3.
 5. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma obowiązek dostarczyć dokument do prowadzącego w terminie do 4 tygodni od rozpoczęcia semestru i ustalić z prowadzącym sposób zaliczenia przedmiotu.

§ 5

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

 1. Student który uzyskał decyzję o przyznaniu IOS, jest zobowiązany dostarczyć ją w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania.
 2. Student z IOS jest zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć z zastrzeżeniem, iż decyzję uprzednio podejmuje prowadzący zajęcia.
 3. Pozostałe warunki zaliczenia przedmiotu, dla studenta z IOS, nie ulegają zmianie.

§ 6

Przypadki indywidualne

 1. Indywidualne sprawy, przypadki studentów dotyczące zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego a nie uregulowane  w „Warunkach Zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne” rozpatruje Kierownik SWFiS.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Karta odrabiania zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne u innego prowadzącego

 

Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………….

 

Kierunek studiów………………………………………………… Grupa ...........................................

 

Prowadzący (imię i nazwisko).………………………………………………………………….

 

Data nieobecności

Data odrobienia zajęć

Zgoda na odrobienie zajęć

Potwierdzenie odrobienia zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek, 09 stycznia 2020 15:08 Poprawiony: czwartek, 20 października 2022 11:38 Wpisany przez Justyna Sadowska