O G Ł O S Z E N I E 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

 Zatrudni pracownika na stanowisko  KONSERWATOR

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie (technikum ogrodnicze/mechaniczne)
 • Praktyczna znajomość zasad pielęgnacji boisk sportowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego i urządzeń do pielęgnacji boisk sportowych
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych
 • Dyspozycyjność
 • Zdolności techniczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 • Prawo jazdy minimum kat. B


Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje

 

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty wraz z poniższą klauzulą należy składać w Kancelarii PSW, w terminie do dnia 13.12.2018 r.

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia  4  maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail j.sroka@ pswbp.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Udostępnione dane nie będą udostępnione do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publiczenj PSW pod adresem: http://bip.pswbp.pl/index.php?app=nabor&nid=3674&y=2018&status=1 

piątek, 30 listopada 2018 14:53 Poprawiony: piątek, 30 listopada 2018 14:59 Wpisany przez Marek Kowalczyk