FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1

O G Ł O S Z E N I E 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

Zatrudni do Biura Karier pracownika na stanowisko:  

DORADCA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, prawo, doradztwo zawodowe.
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach).
 • Aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej.
 • Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Świadczenie usług poradnictwa w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla studentów.
 • Dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego dla każdego studenta.
 • Prowadzenie warsztatów  kształtujących postawy przedsiębiorcze (m.in. wspólnie z przedstawicielem organizacji pracodawców lub organizacji pozarządowej).
 • Uczestniczenie w bieżącej działalności Biura Karier.


DODATKOWE INFORMACJE

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu na czas określony w ramach projektu pt. „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopia dokumentów potwierdzających  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z przedsiębiorczości w ostatnich 5 latach).
 • Pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„ 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zatrudnienie w  Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

2. Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia RODO:

     1). Administratorem Danych osobowych jest Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej,  ul. Sidorska 95/97, 21 – 500 Biała Podlaska;

    2). dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami kadrowymi o zatrudnieniu;

    3). dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami kadrowymi;

    4). przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub   ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

   5). przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   6). przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Oświadczam, że ww. treść obowiązku informacyjnego jest dla mnie zrozumiała.”

Dokumenty ( cv, kopia dyplomu i uprawnień, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych )  należy składać w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  21-500, ul. Sidorska 95/97, tel. (83) 344-99-00,   fax. (83) 344-99-50, w terminie do dnia 23.08.2018 r. do godz. 15.00.

Do pobrania:

 Ogłoszenie - doradca ds. przedsiębiorczości

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni pod adresem: 
http://bip.pswbp.pl/index.php?app=nabor&nid=3463&y=2018&status=1


piątek, 10 sierpnia 2018 11:51 Poprawiony: piątek, 10 sierpnia 2018 11:59 Wpisany przez Marek Kowalczyk