Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zatrudni pracownika do Sekcji Zamówień Publicznych

 

Opis stanowiska:

 • Samodzielne przygotowanie i udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  w szczególności: sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz opisów przedmiotów zamówienia
 • Przygotowanie ogłoszeń i ich publikacja
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami
 • Udział w pracach komisji przetargowej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 - letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Wysoki standard etyki zawodowej
 • Umiejętność podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, samodzielność, odpowiedzialność
 • Biegła znajomość  obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o składanie aplikacji
w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
ul. Sidorska 95/97,

w terminie do dnia 10.11.2016 r.

wtorek, 25 października 2016 09:51 Wpisany przez Marek Kowalczyk