tir2015
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
TURYSTYKA I REKREACJA

studia stacjonarne
uzupełniajace magisterskie (II stopnia)

Specjalności:
• trener stylu życia - NOWOŚĆ!
• turystyka aktywna i sport dla wszystkich
• zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym

info1
  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:
  - I stopień licencjacki, trwający 3 lata (6 semestrów)
  - II stopień magisterski, trwający 2 lata (4 semestry)

  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwenci uzyskują dyplom magistra turystyki i rekreacji w określonej specjalności.

Charakterystyka studiów

   Studia mogą podjąć abslowenci studiów licencjackich różnych kierunków, m. in. Geografia, Ekonomia, Rolnictwo, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne.


Wykaz przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskich):

historia kultury, socjologia czasu wolnego, regiony turystyczne, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, produkt turystyczny, informatyka w turystyce i rekreacji, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, fundusze strukturalne, zarządzanie turystyką na szczeblu samorządowym, turystyka wiejska, turystyka w euroregionach, wykład monograficzny, ochrona konsumenta w turystyce i rekreacji, metodologia pracy naukowej, język obcy, wychowanie fizyczne, obóz specjalistyczny.


SPECJALNOŚCI:

trener stylu życia

Celem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry w dziedzinie treningu personalnego i medycznego, dietetyki i psychodietetyki, coachingu, świadczących kompleksowe usługi w zakresie zdrowia, na płaszczyźnie kultury fizycznej. Zdobyta w ramach specjalności wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w klubach sportowych, rekreacyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku.

 

turystyka aktywna i sport dla wszystkich
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze promotora aktywności fizycznej i prozdrowotnego stylu życia, przygotowanie studentów do wykorzystania różnych form aktywności turystycznej i rekreacyjnej w upowszechnianiu prozdrowotnego stylu życia.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to:promocja zdrowego stylu życia, rekreacyjne formy aktywności fizycznej, trening zdrowotny, turystyka kwalifikowana.


zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Celem specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką turystyczną i rynkiem turystycznym oraz działającymi na nich podmiotami turystycznymi, przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to:
przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki, public relations w działalności przedsiębiorstwa, strategie marketingowe, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym, systemy informacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne
od kwietnia document.write(new Date().getFullYear()); r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. 083 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:52 Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2019 08:42 Wpisany przez Marek Kowalczyk