AKADEMICKIE MISTRZOSTWA PSW 2017/2018

W FUTSALU MĘŻCZYZN I KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA PSW 2017/2018

W FUTSALU MĘŻCZYZN I KOBIET

Zapraszamy zespoły żeńskie i męskie do udziału w mistrzostwach naszej uczelni w futsalu. Zasady zgłaszania zespołów:

Zespół zgłaszamy jako reprezentację danego kierunku (studenci, studentki I, II i III roku licencjatu oraz I i II roku stud. magisterskich )

UWAGA – kierunki na których występują II etapy kształcenia mogą wystawić reprezentacje licencjatu i studiów magisterskich.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z Regulaminem Ogólnym Mistrzostw na załączonym druku w Studium WFiS pok. Nr 18 - Hala

Sportowa.

Termin zgłoszeń – do 26 lutego (poniedziałek).Rozpoczęcie rozgrywek – 27 luty (wtorek) godz. 19.00

UWAGA! -Spotkanie organizacyjne kapitanów zespołów - 27 luty (wtorek) godz. 18.00 w Studium WFiS pok. nr 18 – Hala Sportowa.

Osobą odpowiedzialną za rozgrywki jest mgr Waldemar Chwedoruk.

 

Regulamin ogólny Akademickie Mistrzostwa

Państwowej Szkoły Wyższej

im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej

I. CEL

1. Celem Akademickie Mistrzostwa Państwowej Szkoły Wyższej jest:

- popularyzacja sportu wśród społeczności akademickiej,

- sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie mistrza według jednolitego systemu rozgrywek,

- przegląd pracy sportowo – wychowawczej i organizacyjnej Klubu Uczelnianego AZS PSW    i SWFiS.

2. Akademickie Mistrzostwa powinny być rozegrane do dnia 30.06. roku akademickiego.

II. WYKAZD DYSCYPLIN OBJĘTYCH WSPÓŁZAWODNICTWEM

Biegi przełajowe kobiet i mężczyznErgometr wioślarski kobiet i mężczyznFutsal kobiet i mężczyznPiłka siatkowa zespoły koedukacyjne (kobiety + mężczyźni)Tenis stołowy kobiet i mężczyznWspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn

III. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW

Koordynatorem cyklu Akademickich Mistrzostw jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PSW.

2. W dyscyplinach indywidualnych i drużynowych obowiązują odrębne regulaminy.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

W Akademickich Mistrzostwach mogą uczestniczyć:

- studenci uczelni PSW

- słuchacze dziennych, zaocznych ,wieczorowych i podyplomowych studiów ,

- studenci pierwszego , drugiego etapu studiów.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie Organizatorowi następujących dokumentów:

- zgłoszenie ostateczne (wg obowiązującego wzoru, lista zawodników, rok studiów, kierunek studiów, nazwa drużyny, kapitan, kontakt),

- oświadczeniami zawodników o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w zawodach,

- legitymacja studencka.

3. W ramach każdej edycji Akademickich Mistrzostw uczestnik może reprezentować w danej dyscyplinie tylko jeden kierunek i rocznik uczelni.

V PUNKTACJA I NAGRODY

Podczas Akademickich Mistrzostw PSW prowadzone będą następujące klasyfikacje:Indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach indywidualnych.Drużynowa – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych grach zespołowych. Współzawodnictwo w sportach indywidualnych będzie również oceniane jako klasyfikacja drużynowa. Do klasyfikacji drużynowej zaliczać się będą cztery najlepsze wyniki indywidualne z danej dyscypliny. Zasada punktowania zawodników: I miejsce – n+1 pkt.; II miejsce – n-1 pkt.; III miejsce – n-2 pkt.; itd. gdzie n oznacza liczbę zawodników w danej konkurencji. W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn zdobędzie tę samą ilość punktów o kolejności decyduje większa ilość I miejsc a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia większa liczba II, III itd. miejsc. Po przekształceniu klasyfikacji indywidualną w drużynową, zliczane będą punkty, razem z gier zespołowych i drużyn w sportach indywidualnych. I tak: I miejsce – n+1 pkt.; II miejsce – n-1 pkt.; III miejsce – n-2 pkt.; itd. gdzie n oznacza liczbę kierunków  startującą w danej dyscyplinie.O zwycięstwie danego kierunku decyduje suma punktów z poszczególnych rywalizacji. Kierunek, który uzyskał najwięcej punktów zajmuje pierwsze miejsce. W przypadku gdy dwa lub więcej kierunków zdobędzie tyle samo punktów o kolejności decyduje większa ilość I miejsc a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia większa liczba II, III itd. miejsc.Zwycięzcy każdej z dyscyplin otrzymują medale i dyplomy. Kierunki, które zwyciężą w rywalizacji podczas Akademickich Mistrzostw PSW otrzymują puchary.

VI. ODWOŁANIA I PROTESTY

1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Koordynator w porozumieniu z sędzią głównym.

2. W przypadku naruszenia Regulaminu zawodów można składać odwołania do Organizatora w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów.

3. Protesty rozpatrywane są przez komisję ds. rozgrywek.

VII. UWAGI TECHNICZNE

1. Komunikaty organizacyjne poszczególnych zawodów powinny zostać opublikowane na stronie www. co najmniej 7 dni przez ich terminem.

2. Organizator zawodów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel (np. sędzia główny zawodów) zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentów uprawniających zawodników do startu.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Sankcje w wypadku stwierdzenia udziału w rozgrywkach nieuprawnionego zawodnika:

- zespół ukarany zostaje odebraniem punktów (walkowerem) lub dyskwalifikacją drużyny.

 

Zgloszenie_ostateczne_AMWL_do_weryfikacji_1.pdf
poniedziałek, 12 lutego 2018 13:16 Poprawiony: środa, 21 lutego 2018 11:33 Wpisany przez Justyna Sadowska