OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 102.


 1. Przedmiotem ogłoszenia jest najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie barku studenckiego, położonego na II piętrze w Budynku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 102 , o łącznej powierzchni użytkowej 42,37 m2, określanego w dalszej treści lokalem.
 1. W lokalu najemca będzie mógł prowadzić lokal gastronomiczny.
 1. Lokal nie posiada wyposażenia i wymaga dokonania w nim niezbędnych prac adaptacyjnych. Obowiązek uzyskania wszelkich pozwoleń oraz zgód właściwych organów, służb i inspekcji, niezbędnych do uruchomienia w nim działalności wskazanej w pkt.1, spoczywa na przyszłym najemcy.
 2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród ofert, w której zostanie zaproponowana najwyższa stawka netto za 1 m2 powierzchni wynajmowanego lokalu.


Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej
:

 1. propozycję stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu netto,
 2. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i finansowego do uruchomienia w lokalu działalności opisanej w pkt.1,
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 5. zaświadczenie z właściwego miejscowo urzędu skarbowego oraz Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatności podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. krótki opis dotychczasowej działalności gospodarczej oferenta,
 7. zaparafowany wzór umowy najmu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie o zaakceptowaniu projektu tej umowy,
 8. koncepcję zagospodarowania lokalu zawierającą wizualizacje i opis wystroju lokalu
 9. Termin składania ofert upływa w dniu 09 pańdziernika 2014 roku. W razie wątpliwości za datę złożenia oferty poczytuje się dzień jej doręczenia do siedziby Organizatora.
 10. Na żądanie oferenta, wyrażone w formie pisemnej lub przesłane pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ogłoszeniodawca udostępni mu lokal we wcześniej uzgodnionym terminie do obejrzenia.
 11. Szczegółowy zakres obowiązków przyszłego najemcy określa umowa najmu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 12. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu udziela mgr inż. Marek Matczuk, codziennie w godzinach 8:30 – 15:30, pod nr telefonu: 83 344 99 00 wew. 277.
 13. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań nie zostaną poddane ocenie.
 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Wynajmującego, Kancelaria PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pokój 214R.
 15. Organizator poinformuje wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Oferentom nie przysługują żadne środki zaskarżenia od zapadłego w ogłoszeniu rozstrzygnięcia.

Kanclerz
mgr Adam Chodziński

 Ogłoszenie o konkursie
 Projekt umowy najmu

środa, 17 września 2014 08:03 Wpisany przez Marek Kowalczyk